Tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức

Danh mục bài viết

Tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức - bg2 37

Bài tp trc nghim s phc

Trang 3

PHN 1. TÓM TT LÝ THUYT

1. Khái niệm s phc

Tp hp s phc:

S phc (dng đi s) :

(a, b

, a là phn thc, b là phn ảo, i là đơn vị o, i

2

= –1)

z là s thc phn o ca z bng 0 (b = 0)

z là thun o phn thc ca z bng 0 (a = 0)

S 0 vừa là s thc va là s o.

Hai s phc bng nhau:

a a’

a bi a bi (a,b,a,b’ R)

b b’

=

+=+

=

2. Biểu din hình hc:

S phc z = a + bi (a, b

được biu din bởi điểm M(a; b) hay bi

trong mp(Oxy) (mp phc)

3. Cộng và trừ s phc:

( ) ( ) ( ) ( )

a bi a b’i a a b b’ i+++ =+++

( )

( ) ( )

( )

a bi a b’i a a b b’ i

+−+ =−+

S đối ca z = a + bi là z = a – bi

biu din z,

biu din z’ thì

biu diễn z + z’ và

biu din z – z’.

4. Nhân hai số phc :

( )

( ) (

) ( )

a bi a bi aa’ bb ab ba’ i+ += + +

k(a bi) ka kbi (k R)+=+

5. S phc liên hp

S phc liên hp ca s phc z = a + bi là

;

z là s thc

; z là s o

6. Môđun của số phc :

Môđun của s phc : z = a + bi :

22

z a b zz OM= += =



z 0, z C , z 0 z 0 ∀∈ = =

5/5 - (325 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về chữ "Danh" trong cuộc sống

CN Th2 20 , 2022
Sau đây là bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về chữ “danh” trong cuộc sống, đây là tài liệu đã được chúng tôi sưu tầm và đăng tải tại chiase24.com. Chữ “Danh” trong cuộc sống là những chức vị tại các cơ quan hoặc là danh tiếng của một […]
Nghị luận về chữ "Danh" trong cuộc sống