Tuyển tập 600 câu vận dụng cao phương pháp tọa độ trong không gian

Danh mục bài viết

Tuyển tập 600 câu vận dụng cao phương pháp tọa độ trong không gian - bg2 5

Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho A(0; 0; 3), B(2; 0; 1) và (P ): 3x 8y + 7z 1 = 0.

bao nhiêu điểm C trên mặt phẳng (P ) sao cho 4ABC đều?

A Vô số. B 1. C 3. D 2.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P ) song song và

cách đều hai đường thẳng d

1

:

x 2

1

=

y

1

=

z

1

và d

2

:

x

2

=

y 1

1

=

z 2

1

.

A (P ): 2x 2z + 1 = 0. B (P ): 2y 2z + 1 = 0.

C (P ): 2y 2z 1 = 0. D (P ): 2x 2y + 1 = 0.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai mặt cầu (S

1

) : x

2

+y

2

+z

2

+4x+2y+z =

0; (S

2

) : x

2

+ y

2

+ z

2

2x y z = 0 cắt nhau theo một đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng

(P ). Cho các điểm A (1; 0; 0) , B (0; 2; 0) , C (0; 0; 3). bao nhiêu mặt cầu tâm thuộc (P ) và tiếp

xúc với cả ba đường thẳng AB, BC, CA?

A 2 mặt cầu. B 3 mặt cầu. C 1 mặt cầu. D 4 mặt cầu.

Câu 13. Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 1), B(1; 2; 3) và đường thẳng d :

x + 1

2

=

y 5

2

=

z

1

. Tìm véc-tơ chỉ phương

u của đường thẳng đi qua A và vuông góc với d đồng

thời cách B một khoảng lớn nhất.

A

u = (4; 3; 2). B

u = (1; 0; 2). C

u = (2; 2; 1). D

u = (2; 0; 4).

Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC A(2; 1; 1), B(2; 3; 1) và C(0; 1; 3).

Gọi d đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông c với mặt

Xem Thêm:  Khoa học lớp 5 Bài 62: Môi trường - Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 128

phẳng (ABC). Phương trình đường thẳng d

A

x + 1

1

=

y 1

1

=

z 2

1

. B

x 1

1

=

y

1

=

z

1

.

C

x

2

=

y 2

1

=

z

1

. D

x + 1

1

=

y

1

=

z

1

.

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 1; 1), B(2; 3; 0) biết

tam giác ABC trực tâm H(0; 3; 2). Tìm tọa độ của điểm C.

A C(2; 2; 2). B C(1; 2; 1). C C(3; 2; 3). D C(4; 2; 4).

Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:

x 1

1

=

y 2

2

=

z 3

1

và mặt phẳng

(α) : x + y z 2 = 0. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α),

đồng thời vuông c và cắt đường thẳng d?

A

x 1

3

=

y 1

2

=

z

1

. B

x + 2

3

=

y + 4

2

=

z + 4

1

.

C

x 5

3

=

y 2

2

=

z 5

1

. D

x 2

1

=

y 4

2

=

z 4

3

.

Câu 17. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 2; 4), B(3; 5; 2). Tìm

tọa độ điểm M sao cho biểu thức MA

2

+ 2MB

2

đạt giá trị nhỏ nhất.

A M (3; 7; 2). B M

3

2

;

7

2

; 1

. C M(1; 3; 2). D M (2; 4; 0).

Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x1)

2

+(y+1)

2

+(z2)

2

=

16 và điểm A(1; 2; 3). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt

cầu theo ba đường tròn. Tính tổng diện tích của ba hình tròn tương ứng đó.

A 38π. B 33π. C 36π. D 10π.

Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 2; 1), B(2; 4; 3),

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về tình yêu quê hương đất nước

C(1; 3; 1) và mặt phẳng (P ) : x+y2z3 = 0. Tìm điểm M (P ) sao cho

MA +

MB + 2

MC

đạt giá trị nhỏ nhất.

Trang 2/69 đề 899

5/5 - (524 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước (3 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
Hôm nay, chiase24.com sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một số bài văn mẫu lớp 12: Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước, đây là tài liệu vô cùng hữu ích đã được đội ngũ của chúng tôi sưu tầm từ những bài văn hay nhất […]
Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước