Tổng hợp các lệnh AutoCad cơ bản

Danh mục bài viết

Việc ghi nhớ câu lệnh AutoCad vô cùng quan trọng với những người thường xuyên sử dụng phần mềm này. Những câu lệnh này giúp bạn hoàn thành bản vẽ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm khá nhiều thời gian công sức. Mời các bạn cùng tham khảo những câu lệnh AutoCad cơ bản dưới đây:

Tổng hợp những câu lệnh trong AutoCad

Những câu lệnh AutoCad dưới đây được sắp xếp theo vần, chia bảng rất rõ ràng giúp người dùng tìm kiếm câu lệnh mình cần vô cùng nhanh chóng:

STT

Phím tắt Tên lệnh Mục đích
1 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2 3DO 3DORBIT
3 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4 3P 3DPOLY T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu
A
5 A ARC VÏ cung trßn
6 ADC ADCENTER
7 AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­ượng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh
8 AL ALIGN Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­ượng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9 AP APPLOAD §­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX
10 AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­ượng ®­îc chän
11 ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12 -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13 ATE ATTEDIT HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14 B BLOCK T¹o Block
15 BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn
16 BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

Để sở hữu trọn bộ câu lệnh AutoCad bạn hãy tải file đính kèm về nhé!

5/5 - (690 bình chọn)
Xem Thêm:  Tổng hợp các lệnh tắt AutoCAD cơ bản, nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Giải thích câu tục ngữ Chết trong còn hơn sống đục (Dàn ý + 4 mẫu)

T7 Th2 19 , 2022
“Chết trong còn hơn sống đục” là câu tục ngữ mà ông cha ta để lại muốn khuyên chúng ta nên giữ lòng tự trọng của mình, vì đây là một phẩm chất vô cùng quý giá của con người. Hy vọng rằng với dàn ý chi tiết và 4 […]
Giải thích câu tục ngữ Chết trong còn hơn sống đục