Toán lớp 5 trang 55

Toán lớp 5 trang 55

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 55 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 55 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập chung trang 55

Giải bài tập Toán 5 trang 55

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 5)

Tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 1

c) 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 5)

Tìm x:

Gợi ý đáp án:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 5)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Gợi ý đáp án:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Bài 4 (trang 55 SGK Toán 5)

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

Bài 4

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 25 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Bài 5 (trang 55 SGK Toán 5)

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

Bài 5

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

Rate this post
Toán lớp 5 trang 56
Giải bài tập Hóa 8 Bài 26

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *