Toán lớp 5 trang 52

Toán lớp 5 trang 52

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 52 giúp các em học sinh 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 52 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập trang 52

Giải bài tập Toán 5 trang 52

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 5)

Tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 52 SGK Toán 5)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Gợi ý đáp án:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03 + 3,97)

= 4,68 + 10

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = (3,49+ 1,51) + 5,7

= 5 + 5,7

= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5)

Điền dấu ‘>’,’<' hoặc '='

3,6 + 5,8 …. 8,9

7,56 …. 4,2 + 3,4

5,7 + 8,8 ….. 14,5

0,5 ….. 0,08 + 0,4

Gợi ý đáp án:

+) 3,6 + 5,8 = 9,4 ; mà 9,4 > 8,9. Vậy 3,6 + 5,8 > 8,9;

+) 4,2 + 3,4 = 7,6; mà 7,56 < 7,6 . Vậy 7,56 < 4,2 + 3,4;

+) 5,7+ 8,8 = 14,5; mà 14,5 = 14,5. Vậy 5,7+ 8,8 = 14,5;

+) 0,08 + 0,4 = 0,48; mà 0,5 > 0,48 . Vậy 0,5 > 0,08 + 0,4.

Bài 4 (trang 52 SGK Toán 5)

Một người thợ ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải, ngày thứ 3 dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu m vải?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Bài 4

Ngày thứ nhất dệt được: 28,4 + 2,2 = 30,6 (m vải)

Ngày thứ ba dệt được: 30,6 + 1,5 = 32,1 (m vải)

Cả 3 ngày dệt được: 28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m vải)

Đáp số: 91,1 (m vải)

Rate this post
Giá trị nhân đạo của Vợ nhặt hay nhất (9 Mẫu)
Toán lớp 5 trang 51, 52

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *