Toán lớp 4 trang 69, 70

Toán lớp 4 trang 69, 70

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 69, 70 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 69 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập trang 69

Giải bài tập Toán 4 trang 69, 70

Bài 1 (trang 69 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Gợi ý đáp án:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta có bảng kết quả như sau:

m 3 30 23 230
m × 78 234 2340 1794 17940

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 4)

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Gợi ý đáp án:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp án: 108000 lần

Bài 4 (trang 70 SGK Toán 4)

Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô -gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp án: 166600 đồng

Bài 5 (trang 70 SGK Toán 4)

Một trường học có 18 , trong đó có 12 , mỗi có 30 học sinh và 6 , mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp án: 570 học sinh.

Rate this post
Toán lớp 4 trang 71
Toán lớp 4 trang 68

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *