Toán lớp 4 trang 57

Toán lớp 4 trang 57

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 57 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có một chữ số của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Nhân với số có một chữ số

Giải bài tập Toán 4 trang 57

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

Gợi ý đáp án:

a) Bài 1          Bài 1

b)

Bài 1           
Bài 1

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Gợi ý đáp án:

+) Nếu m = 2 thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268;

+) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902;

+) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536;

+) Nếu m = 5 thì 201634 × m = 201634 × 5 = 1008170.

Ta có bảng kết quả như sau:

m 2 3 4 5
201634 x m 403268 604902 806536 1008170

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 4)

Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

609 x 9 – 4845

Gợi ý đáp án:

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845 = 636

Bài 4 (trang 57 SGK Toán 4)

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Gợi ý đáp án:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Rate this post
So sánh nhân vật Tràng và A Phủ hay nhất
Soạn văn 6 trang 119 Kết nối tri thức

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *