Toán lớp 4 trang 48

Toán lớp 4 trang 48

Giải tập SGK Toán 4 trang 48 giúp các em học sinh 4 xem gợi ý giải các tập của Luyện tập chung của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán 4 rất chi tiết trong viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập chung trang 48

Giải bài tập Toán 4 trang 48

Bài 1 (trang 48 SGK Toán 4)

Tính rồi thử lại:

a) 35269 + 27485

80326 – 45719

b) 48796 + 63584

10000 – 8989

Gợi ý đáp án:

a)

+) 35269 + 27485 = 62754

Thử lại: 62754 – 27485 = 35269

+) 80326 – 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b)

+) 48796 + 63584 = 112380

Thử lại: 112380 – 63584 = 48796

+) 10000 – 8989 = 1011

Thử lại: 1011 + 8989 = 10000

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 – 225 – 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

Gợi ý đáp án:

a) 570 – 225 – 167 + 6

= 345 – 167 + 67

= 178 + 67

= 245

168 x 2 : 6 x 4

= 336 : 6 x 4

= 56 x 4

= 224

b) 468 : 6 + 61 x 2

= 78 + 122

= 200

5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

= 5625 – 5000 : (121 – 113)

= 5625 – 5000 : 8

= 5625 – 625

= 5000

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Gợi ý đáp án:

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + (97 + 3)

= 100 + 100 = 200

+) 56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181)

= 500 + 400 = 900

+) 178 + 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 4)

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Gợi ý đáp án:

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

(600 -120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 l;

Thùng to: 360 l.

Bài 5 (trang 48 SGK Toán 4)

Tìm x:

Gợi ý đáp án:

a) X x 2 = 10

x = 10 : 2

x = 5

b) x : 6 = 5

x = 5 x 6

x = 30

Rate this post
Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2021
Toán lớp 4 trang 47

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *