Toán lớp 4 trang 42

Toán lớp 4 trang 42

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 41, 42 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Biểu thức có chứa hai chữ của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Biểu thức có chứa hai chữ

Giải bài tập Toán 4 trang 42

Bài 1 (trang 42 SGK Toán 4)

Tính giá trị của c + d nếu:

Gợi ý đáp án:

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35; 35 là một giá trị của biểu thức c + d

b) c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15 + 45 = 60cm; 60cm là một giá trị của biểu thức c + d

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 4)

a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

Gợi ý đáp án:

a) a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a – b = 18m – 10m = 8m

Bài 3 (trang 42 SGK Toán 4)

a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Biết các giá trị của biếu thức vào ô trống (theo mẫu):

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
a × b 36
a : b 4

Gợi ý đáp án:

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
a × b 36 112 360 700
a : b 4 7 10 7

Bài 4 (trang 42 SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a 300 3200 24687 54036
b 5 1800 63805 31894
a + b 36
b + a 4

Gợi ý đáp án:

a 300 3200 24687 54036
b 5 1800 63805 31894
a + b 36 5000 88492 85930
b + a 4 5000 88492 85930
Rate this post
Toán lớp 4 trang 43
Dàn ý phân tích bài Chiếc thuyền ngoài xa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *