Tiếng Anh 8 Unit 5: Skills 2 – Soạn Anh 8 trang 55

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1→5 trang 55 để chuẩn bị bài Festivals in Viet Nam, trước khi đến lớp.

Soạn Tiếng Anh lớp 8 unit 5 skills 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để giải nhanh các bài tập tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 5: Skills 2

Câu 1

Work in pairs. Describe the picture and answer the questions.

(Làm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.)

1. Who is Saint Giong?

2. What did he do for the country?

Gợi ý đáp án

1. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Thánh Gióng là ai? => Ông được xem như một vị anh hùng trong thần thoại vì từ một đứa trẻ ba tuổi, ông đã hóa thành một người khổng lồ chỉ sau một đêm.)

2. He defended the country from foreign invaders – the An.

(Ông đã làm gì cho đất nước? => Ông đã bảo vệ đất nước khỏi bè lũ ngoại xâm – giặc Ân.)

Câu 2

 Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C.

(Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

1. The Giong Festival is held in .

A. Dong Anh

B. Soc Son District, Ha Noi

C. Dong Da

2. This festival is held to commemorate Saint Giong who defeated .

A. the An

B. the Ming

C. the Mongols

3. The festival is held .

A. on the 6th day of the 4th lunar month

B. on the 12th day of the 4th lunar month

C. from the 6th to the 12th of the 4th lunar month

Gợi ý đáp án

1. B

(Lễ hội Gióng được tố chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.)

2. A

(Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng người đã đánh giặc Ân.)

3. C

Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 2 - Soạn Anh 9 trang 19, 20

(Lễ hội được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch. )

Câu 3

Listen to talk again and write answers to the questions below.

(Nghe bài nói và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam?

2. When do the preparations for the festival begin?

3. What kind of ceremony takes place after the procession?

4. What happens when night falls?

5. How important is this festival?

Audio script:

The Giong festival is celebrated every year in Phu Linh Commune. Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders — the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Dịch bài nghe:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ qua đêm. Ông được tôn thờ để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài – Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, nhưng mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau từ một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi một buổi lễ tôn giáo được thực hiện. Khi màn đêm buông xuống, là lúc biểu diễn hát chèo. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước lễ tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

Gợi ý đáp án

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận 6 câu thơ cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân

1. He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Thánh Gióng khác với những người anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?

=> Ông là một vị anh hùng trong thần thoại, người mà chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ ba tuổi đã hóa thành một người khổng lồ.)

2. The preparations begin one month before the festival.

(Công tác chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?

=> Công tác chuẩn bị bắt đầu một tháng trước ngày khai hội.)

3. A religious ceremony

(Nghi thức nào được cử hành sau lễ rước? => Một nghi lễ tôn giáo.)

4. There is a cheo play performance.

(Điều gì xảy ra khi đêm xuống? => Có một màn trình diễn chèo.)

5. This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

(Lễ hội này có tầm quan trọng như thế nào? => Lễ hội này thể hiện tình yêu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.)

Câu 4

Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes.

(Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Gợi ý đáp án

I like the Hung King Temple festival.

It’s held in Phu Tho Province.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships Hung Kings.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling and xoan singing performances.

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because they are so jovful.

Tạm dịch:

Tôi thích lễ hội Đền Hùng.

Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.

Nó được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch.

Nó tưởng niệm công lao Vua Hùng.

Nó thờ cúng Vua Hùng.

Nó gây ấn tượng vì có nhiều người tham gia.

Những hoạt động chính như lễ dâng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm vật và trình diễn hát xoan.

Tôi thích lễ hội này bởi vì nó rất ý nghĩa.

Tôi cũng thích nó bởi vì nó thú vị.

Câu 5

Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences.

Xem Thêm:  Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng - Học tiếng Anh giao tiếp

(Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.)

because

when

and

first

while

but

then

so

moreover

Gợi ý đáp án

Sample 1:

I like the Hung King Temple Festival best. It is held in Phu Tho province from the 8th to the 11th day of the third lunar month every year. This festival worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some exciting activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it is so meaningful and joyful.

Sample 2:

Have you ever joined Hung King Temple Festival? It’s one of the most famous festivals in Vietnam. It’s held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialities and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I’m sure you won’t regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don’t forget to ancestors worshipping day on 10th Match

5/5 - (716 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 4 môn Tự nhiên và xã hội Tiểu học

T6 Th2 18 , 2022
Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 4 môn Tự nhiên và xã hội Tiểu học là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 4, giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Gia đình/Nhà ở của […]
Hoàn thành tốt