Tiếng Anh 6 Unit 6: Reading – Soạn Anh 6 trang 65 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Tiếng Anh 6 Unit 6: Reading giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 55 sách Cánh diều bài What time do you go to school trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 6 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 65. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 6: Reading

KAKENYA’S DREAM

In Kenya, school life is not easy for some local Maasai people. In some schools, classes have 70 students in one classroom. Schools don’t always have books. There sometimes aren’t enough teachers, or there isn’t enough money.

This is especially true for Maasai girls. Not many Maasai girls in Kenya finish elementary school. Many Maasai girls leave school early to get married. Kakenya Ntaiya has a dream. She wants to help Maasai schoolgirls. She has an elementary school for girls.

Today, 170 girls go to her school, and they love it. They study English and Swahili (an African language). They also study math, science, geography, history, art, and PE. Ntaiya wants the students to have a better life.

Hướng dẫn dịch

Ở Kenya, cuộc sống ở trường không hề dễ dàng đối với một số người Maasai địa phương. Ở một số trường, lớp có 70 học sinh trong một lớp học. Không phải lúc nào trường học cũng có sách. Đôi khi không có đủ giáo viên hoặc không có đủ tiền. Điều này đặc chính xác với các cô gái Maasai. Không nhiều nữ sinh Maasai ở Kenya học hết tiểu học. Nhiều cô gái Maasai nghỉ học sớm để kết hôn. Kakenya Ntaiya có một giấc mơ. Cô ấy muốn giúp những nữ sinh ở Maasai. Cô ấy có một trường tiểu học dành cho nữ sinh. Giờ đây, 170 nữ sinh đã đến trường của cô ấy, và họ rất thích nó. Họ học tiếng Anh và tiếng Swahili (một ngôn ngữ châu Phi). Họ cũng học toán, khoa học, địa lý, lịch sử, nghệ thuật và thể dục. Ntaiya muốn các học sinh có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xem Thêm:  Tổng hợp 130 câu trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 7

Câu A

A. Look at the photo. What do you think the article is about ?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ bài viết trên về điều gì)

Hướng dẫn làm bài

=> Answer :

c. A school in Kenya (Một trường học ở Kenya)

Câu B

B. Read the article quickly. What is Kakenya’s dream?

(Đọc nhanh đoạn văn, Ước mơ của Kakenya là gì?)

Hướng dẫn làm bài

=> Answer:

c. To help educate Maasai girls (Để giúp đỡ giáo dụ các nữ sinh ở Massai)

Câu C

C. Talk with a partner. Look at the subjects below. Which subjects do you think the girls study? (Bàn luận với bạn cùng nhóm. Nhìn các môn học dưới đây. Bạn nghĩ nữ sinh học môn nào?)

Hướng dẫn làm bài

In my opinion, girls can study all of these subjects and learn them well.

(Theo ý kiến của tớ, các bạn nữ có thể học tất cả các môn học ở trên và còn có thể học giỏi)

5/5 - (337 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 6 Unit 6: Pronunciation and Communication

T5 Th2 17 , 2022
Tiếng Anh 6 Unit 6: Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 63 sách Cánh diều bài What time do you go to school trước khi đến lớp. Soạn Pronunciation and Communication Unit 6 lớp […]
Tiếng Anh 6 Unit 6: Pronunciation and Communication - tieng anh 6 unit 6 pronunciation and communication 164823