Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 Cán bộ quản lý

Danh mục bài viết

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 Cán bộ quản lý gồm 235 trang, nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý  là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường Tiểu học thực hiện quản trị chất lượng giáo dục cho trường mình.

Qua đó, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 5 của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 Tiểu học, kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Mô đun 5. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com:

Nội dung Module 5 Cán bộ quản lý

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

I. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” là mô đun bồi dưỡng tiếp nối sau các mô đun về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”, “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, “Quản trị tài chính trong trường tiểu học” và “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học” nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong các mô đun Quản trị trường tiểu học, mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học có một vị trí quan trọng. Chất lượng giáo dục làm nên uy tín, thương hiệu của một nhà trường nói chung, trường tiểu học nói riêng. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của trường tiểu học lại bao gồm chất lượng của hoạt động dạy học, giáo dục; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chất lượng của các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh… Vì thế, phải xem quản trị các yếu tố này là những nội dung của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; từ đó thấy rõ sự tiếp nối, mối liên hệ giữa mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học với các mô đun trước và sự cần thiết phải khai thác kiến thức từ các mô đun trước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu mô đun Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Khóa bồi dưỡng mô đun “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học” tập trung vào những vấn đề cơ bản, chủ yếu của quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và quản trị chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng. Các nội dung của mô đun được xây dựng dựa trên tiếp cận về quản trị chất lượng giáo dục và tiếp cận về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý. Các cách tiếp cận này không chỉ mang tính hiện đại mà còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở nước ta hiện nay.

Xem Thêm:  Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 24

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trường tiểu học thực hiện quản trị chất lượng giáo dục.

Mô đun được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 07 ngày tự học online qua hệ thống LMS trước khi tập huấn trực tiếp; 02 ngày tập huấn theo phương thức trực tiếp nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng hoạt động trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài tập này trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu của mô đun được biên soạn dành cho hai đối tượng là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng giúp báo cáo viên và học viên sử dụng một cách thuận lợi, hiện quả trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập…

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành mô đun, học viên:

1) Hiểu được các vấn đề cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; phân tích được các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường tiểu học và vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Xem Thêm:  Câu điều kiện loại 1: Lý thuyết, cách dùng và bài tập

2) Mô tả được quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học;

3) Đánh giá được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học; lập được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

4) Tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá, phối hợp đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học để phát triển bền vững nhà trường;

5) Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN

Mô đun gồm 5 nội dung

– Nội dung 1: Những vấn chung về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 2: Quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường tiểu học;

– Nội dung 3: Lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 4: Tổ chức tự đánh giá, phối hợp đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trong trường tiểu học.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

NỘI DUNG 1. Những vấn đề chung về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học

Mục tiêu của nội dung 1:

Sau khi hoàn thành nội dung 1, học viên có thể:

– Khái quát được các vấn đề cơ bản của quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học;

– Phân tích được các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường tiểu học;

– Xác định được vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Hướng dẫn hoạt động học tập

Hoạt động

Thời gian

(phút)

Hoạt động 1. Tìm hiểu về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học và tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học; vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

90 phút

a) Kết quả cần đạt: Hệ thống câu hỏi và trả lời về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học và tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học; Vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

b) Nhiệm vụ của học viên trong hoạt động 1:

– Nhiệm vụ 1.1. Thảo luận nhóm và thực hiện các yêu cầu sau đây:

+ Đặt 3 câu hỏi dành cho nhóm kế tiếp theo nội dung được phân công của báo cáo viên.

+ Trả lời 3 câu hỏi của nhóm khác dành cho nhóm mình.

Gợi ý đặt câu hỏi:

Nhóm 1: Đặt câu hỏi về chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 2: Đặt câu hỏi về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 3: Đặt câu hỏi về quy định tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhóm 4: Đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhiệm vụ 1.2. Các nhóm đánh giá lẫn nhau về nội dung câu hỏi và trả lời.

c) Tài liệu, học liệu:

– Tài liệu đọc: Nội dung 1. Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học”, Trường Đại học Vinh;

– Video: Quy định về quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học; Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.

d) Đánh giá hoạt động:

– Xem xét mức độ hoạt động tích cực và khả năng hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động nhóm.

– Đánh giá nội dung sản phẩm thảo luận của nhóm.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 5 Cán bộ quản lý

5/5 - (561 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tiếng Anh 6 Unit 6: Communication - Soạn Anh 6 trang 63 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

T5 Th2 17 , 2022
Tiếng Anh 6 Unit 6: Communication giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 63 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 6: Our Tet Holiday. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến […]
Listen and read the New Year's wish