Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học Mô Đun 2

Danh mục bài viết

Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học là nội dung chính của khóa tập huấn Mô đun 2 trong Chương trình GDPT 2018. Với bộ tài liệu dưới đây sẽ giúp thầy cô tham khảo, để hoàn thành khóa tập huấn đạt kết quả cao.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” là một trong những khóa bồi dưỡng quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa bồi dưỡng về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”. Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ quản lý các trường tiểu học để trở thành lực lượng cốt cán hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng CBQL đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên những tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng GV, NV, CBQL như: tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,… Các cách tiếp cận này được chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu chung của mô đun “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp, trong đó có 05 ngày tự học online trước khi tập huấn trực tiếp, 03 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng tổ chức hoạt động để học viên được trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đó học viên có 07 ngày để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài làm trên hệ thống học tập trực tuyến.

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng khác nhau là báo cáo viên với học viên. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng đa dạng để báo cáo viên và học viên thuận lợi trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ học tập cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng về “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường tiểu học; lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu về hoạt động của các bạn nhỏ trong bức tranh mà em thích

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường tiểu học qua một số trường hợp thực tế (case studies);

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong trường tiểu học.

3. Nội dung chính

Quản trị nhân sự có lý thuyết khoa học hoàn chỉnh với nhiều cách tiếp cận đa dạng, tuy nhiên với mục tiêu bồi dưỡng cho hiệu trưởng trưởng tiểu học về quản trị nhân sự trong nhà trường nhằm thực hiện CTGDPT 2018, tài liệu “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” gồm 6 nội dung:

  • Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 20
  • Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học.
  • Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học.
  • Nội dung 4: Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong nhà trường; quản lý, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường.
  • Nội dung 5: Giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học.
  • Nội dung 6: Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học.

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(4 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

– Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT nhằm thực hiện CTGDPT 2018.

– Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học

90 phút

Nhiệm vụ của học viên

Nhiệm vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018

– Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

– Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Những điểm điểm mới của các môn học (tên môn học/hoạt động giáo dục, số tiết), yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo CTGDPT 2018 là gì?

2. Có những yêu cầu gì về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học?

3. Những yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL để thực hiện dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học là gì?

4. Hiệu trưởng trường tiểu học cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả.

– Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

– Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

30 phút

30 phút

30 phút

Tài liệu, học liệu

Tài liệu học tập Nội dung 1 mục 1.1. và mục 1.2.

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên.

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Xem Thêm:  Soạn bài Con gái thảo hiền (trang 120) - Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học (5 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên sẽ:

– Đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018 trên các phương diện số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ.

– Phân tích được thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học, xác định được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và các bên có liên quan để giải quyết được các vấn đề đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018

180

phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về case study 01 – Trường Tiểu học Sơn Đông (video về thực trạng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Sơn Đông).

– Xem video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của Trường Tiểu học Sơn Đông

– Nghiên cứu về thực trạng đội ngũ của Trường Tiểu học Sơn Đông

– Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

– Lựa chọn trường tiểu học của 1 học viên trong nhóm để phân tích số lượng GV của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Bảng 2.1)

– Phân tích năng lực nghề nghiệp của giáo viên để thực hiện CTGDPT 2018 trong một nhà trường (giáo viên tốt hỗ trợ đồng nghiệp/giáo viên trung bình/giáo viên cần hỗ trợ) (Bảng 2.2)

– Nhận xét về số lượng/chất lượng: mạnh/yếu/thuận lợi/khó khăn

– Vấn đề cần quan tâm giải quyết, nguyên nhân? (Bảng 2.4)

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

– Trình bày kết quả lên giấy A0

– Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập Nội dung 2

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

Đánh giá

– Kết quả làm việc nhóm của học viên

– Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập

Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học (8 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 3, học viên có thể:

  • Xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.
  • Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQLcủa một trường tiểu học áp dụng công cụ đánh giá theo tiêu chí;
  • Phân tích được quy trình xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học;
  • Xây dựng được kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học.

Hoạt động học tập:

Xem Thêm:  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán THPT Mô Đun 3

Hoạt động 3. Nghiên cứu rubric và đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL để hiểu về yêu cầu lập kế hoạch

80 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.1)

Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu rubric đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.2)

Nhiệm vụ 3. Thảo luận nhóm và đánh giá 01 kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (minh họa) theo các tiêu chí của rubric.

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu học tập Nội dung 3, mục 3.2.

2. Phiếu học tập hoạt động 3.

3. Rubric đánh giá (phụ lục 3.2)

Đánh giá:

Giảng viên đánh giá dựa trên kết quả báo cáo nhóm trực tiếp.

Hoạt động 4. Xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

100 phút

Nhiệm vụ của học viên:

– Nhiệm vụ 1. Xác định các cơ sở pháp lý và thực tiễn để xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018.

– Nhiệm vụ 2: Xác định số lượng giáo viên cần bổ sung theo lộ trình thực hiện chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học

– Nhiệm vụ 3. Phân tích thuận lợi và khó khăn của nhà trường trong phân công chuyên môn cho giáo viên đáp ứng lộ trình thực hiện CTGDPT 2018.

– Nhiệm vụ 4. Đề xuất tham mưu với cấp trên về công tác bổ sung giáo viên đáp ứng yêu cầu của phân công chuyên môn theo CTGDPT 2018.

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu Nội dung 3, mục 3.1

2. Phiếu học tập hoạt động 4

3. Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

4. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Đánh giá:

Kết hợp tự đánh giá và đánh giá của giảng viên thông qua nhận xét báo cáo sản phẩm

Hoạt động 5. Thực hành lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

180 phút

Nhiệm vụ của học viên:

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các bước lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học đáp ứng CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Lựa chọn trường tiểu học điển hình trong nhóm thực hành lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CTGDPT 2018

Nhiệm vụ 3: Trao đổi, đánh giá chéo và hoàn thiện kế hoạch sau khi nghe ý kiến trao đổi từ đồng nghiệp và giảng viên

Tài liệu, học liệu:

1. Tài liệu Nội dung 3.

2. Bảng tiêu chí đánh giá kế hoạch (phụ lục 3.2)

3. Khung phân bố nguồn lực thực hiện kế hoạch (phụ lục 3.3)

Đánh giá:

– Kết hợp tự đánh giá và đánh giá của giảng viên thông qua nhận xét báo cáo sản phẩm

– Hoàn thành phiếu đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học đáp ứng CTGDPT 2018 .

….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học!

5/5 - (733 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Truyện ngụ ngôn

T7 Th2 19 , 2022
Câu chuyện “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” đã nêu ra bài học rằng trong một tập thể mỗi thành viên đều không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại, do đó cần biết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. […]
Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Truyện ngụ ngôn - truyen chan tay tai mat mieng truyen ngu ngon 148218