Hướng dẫn học tập Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh giúp thầy cô tham khảo, để có thêm nhiều kinh nghiệm, ý tưởng mới hoàn thành bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 4 GVPT của mình. […]

Bài thu hoạch Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh Tiểu học, THCS, THPT gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch cuối khóa tập huấn Mô đun 4 của […]

Lịch sử 9 Bài 28 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sử trang […]