Contents CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ SỐ PHỨC ………………………………………………………………………………………….. 1 1. MỘT SỐ VÍ DỤ MÌNH HỌA …………………………………………………………………………………………… 1 2. ĐỀ TỰ LUYỆN ………………………………………………………………………………………………………………….. 4 ĐỀ SỐ 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1 ……………………………………………………………………………………… 7 ĐỀ SỐ 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14  ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ […]