Bill Clinton là tổng thống Mỹ đầu tiên giữ chức vụ Tổng đốc bang liền 5 nhiệm kỳ, là tổng thống Mỹ đầu tiên giữ được mức tăng trưởng kinh. Đọc tiếp …