Đặng Thai Mai với bút danh Thanh tuyền, Thanh Bình nguyên là Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam (tháng 3/1946 –  11/1946) kiêm Viện trưởng Viện Văn học Việt. Đọc tiếp …