Soạn Sử 12 Bài 23 giúp các em học sinh lớp 12 tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết về Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975). Đồng thời trả lời được các câu hỏi trong sách giáo […]