Tổng quan về bài thi ……………………………………………………………………………………………………………. 1 Mục đích bài thi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 Cấu trúc bài thi TOEFL® Primary™ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1 Bài thi Nghe và Đọc — Cấp độ 1 ………………………………………………………………………………………………………………. 2 Bài thi Nghe và Đọc — Cấp độ 2 ………………………………………………………………………………………………………………. 2 Trước khi thi ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Hướng dẫn […]