Hướng dẫn học tập Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh giúp thầy cô tham khảo, để có thêm nhiều kinh nghiệm, ý tưởng mới hoàn thành bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 4 GVPT của mình. […]