ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Bản biến thiên và Đồ thị hàm số Facebook: dongpay MỤC LỤC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ …………..………..………..………..…………..………..………..….. 0 A – KIẾN THỨC CHUNG …..………..…………..………..………..………..………..…………..……..…………..……. 2 B – CÁC DẠNG BÀI TẬP ….………..…………..……..…………..………..………..…………..………..………..…….. 7 CHỦ ĐỀ 1: […]