MỤC LỤC PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH …………………………………………………….. 1 §1: BẤT ĐẲNG THỨC ………………………………………………………………………………………………………. 1 §2-3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN ………………………… 8 §4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN …………………………………………………………… 14 §5: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI […]