Bill Clinton
Tiểu sử

Bill Clinton: Tiểu sử, cuộc đời và những tác phẩm nổi bật

Bill Clinton là tổng thống Mỹ đầu tiên giữ chức vụ Tổng đốc bang liền 5 nhiệm kỳ, là tổng thống Mỹ đầu tiên giữ được mức tăng trưởng kinh tế dài nhất, là người đầu tiên bị hạch tội nhưng không bị lật đổ, đồng thời là người đáng kính, đặc biệt nhất của […]