Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể […]

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (QUYỂN 1) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ —————————————-————————————————————————————————-—————————————————-————————————————– CREATED BY GIANG SƠN; GACM[email protected].COM TRUNG ĐOÀN ĐỐNG ĐA; QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 C C H H U U Y Y Ê Ê N N Đ Đ Ề Ề P P H H Ư Ư Ơ Ơ N N […]

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Bản biến thiên và Đồ thị hàm số Facebook: dongpay MỤC LỤC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ …………..………..………..………..…………..………..………..….. 0 A – KIẾN THỨC CHUNG …..………..…………..………..………..………..………..…………..……..…………..……. 2 B – CÁC DẠNG BÀI TẬP ….………..…………..……..…………..………..………..…………..………..………..…….. 7 CHỦ ĐỀ 1: […]