Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số

Danh mục bài viết

Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số - bg2 23

M͡t s͙ ph˱˯ng pháp xác ÿ͓nh công thͱc t͝ng quát cͯa dãy s͙

– 5 –

2. Áp dөng CSC – CSN ÿӇ xác ÿӏnh CTTQ cӫa mӝt sӕ dҥng dãy sӕÿһc biӋt

Ví dͭ 1.1: Xác ÿӏnh sӕ hҥng tәng quát cӫa dãy sӕ



N

U ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi:



Å ÅÅÅÅÅÅÅ

NN

UUU N

== .

Giҧi:

Ta thҩy dãy



N

U

là mӝt CSC có công sai

D =−

. Áp dөng kӃt quҧ (1) ta có:



N

UNN=− = +

.

Ví dͭ 1.2: Xác ÿӏnh sӕ hҥng tәng quát cӫa dãy sӕ



N

U ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi:



Å ÅÅÅÅÅÅÅ

NN

UUU N

==

.

Giҧi:

Ta thҩy dãy



N

U là mӝt CSN có công bӝi Q = . Ta có:



N

N

U

= .

Ví dͭ 1.3: Xác ÿӏnh sӕ hҥng tәng quát cӫa dãy



N

U ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi:



ÅÅ ÅÅÅÅÅÅÅ

NN

UUU N

=−=−.

Giҧi:

Trong bài toán này chúng ta gһp khó khăn vì dãy



N

U không phҧi là CSC hay CSN! Ta

Xem Thêm:  Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

thҩy dãy



N

U

không phҧi là CSN vì xuҩt hiӋn hҵng sӕ

ӣ VT. Ta tìm cách làm mҩt

ÿi và chuyӇn dãy sӕ vӅ CSN.

Ta có:





−= +

nên ta viӃt công thӭc truy hӗi cӫa dãy nhѭ sau:









NN N

UU U

−−

−= =

(1).

Ĉһt





NN

VU V=− =−

ÅÅ

NN

VV N

=∀. Dãy



N

V

là CSN công bӝi Q =





NN

N

VVQ

−−

==

. Vұy







N

NN

UV=+= +

 N∀=

.

Nh̵n xét: Mүu chӕt ӣ cách làm trên là ta phân tích





−= +

ÿӇ chuyӇn công thӭc

truy hӗi cӫa dãy vӅ (1), tӯÿó ta ÿһt dãy phөÿӇ chuyӇn vӅ dãy



N

V

là mӝt CSN. Tuy

nhiên viӋc làm trên có vҿ không tӵ nhiên lҳm! Làm thӃo ta biӃt phân tích





−= +

? Ta có thӇ làm nhѭ sau:

5/5 - (705 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phương pháp xử lí bài toán hình học tọa độ phẳng

CN Th2 20 , 2022
2 | K Ỹ T H U Ậ T G I Ả I T Í C H P H Ẳ N G – Đ O À N T R Í D Ũ N G : 0 9 0 2 9 2 0 3 8 9 PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP GÁN […]
Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số - bg1 43