Phân phối chương trình lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (7 môn)

Danh mục bài viết

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em kể được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc.

– Em thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”

5

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

– Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

– Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

– Em chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tín cậy khi cần thiết

– Em tham gia được các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

6

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc

– Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn

Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

1

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Bingo”

– Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

8

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

– Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc Đánh giá hoạt động

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.

– Em nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

9

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng

– Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

– Em chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.

– Em làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện vởi bạn bè trong cộng đồng.

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

10

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

– Thực hành ứng xử với thầy cô

Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè

Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam

11

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

– Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

Sinh hoạt lớp: Làm “Hộp thư niềm vui”

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội về lòng khoan dung (3 Dàn ý + 20 mẫu)

12

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Kết bạn”

– Thực hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn

Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hái hoa dân chủ” Đánh giá hoạt động

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em nhận biết được những nét đẹp truyền thống quê em

– Em thực hiện được một số việc làm phù hợp để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn toong cuộc sống và hoat động cộng đồng.

– Em tham gia tích cực vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”

13

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài “Bầu và bí”

– Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khổ khăn

Sinh hoạt lớp: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Sinh hoạt dưói cờ: Truyền thống quê em

14

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ điều em biểt về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đõ những người gặp hoàn cảnh khỗ khăn

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu truyền thống quê em

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

15

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

– Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Sinh hoạt lớp:

Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

16

Hoạt động giáo dục theo cM đề:

– Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khỏ khăn

– Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

Sinh hoạt lớp: Thục hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương Đánh giá hoạt động

– Em tham gia được các hoạt động chào năm mới của trường, lớp.

Sinh hoạt duỗi cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới

– Em nhận biết được đồng tiền được sử dụng trong trao đồi bàng hoá.

– Em làm được sản phẩm thể hiện sự

17

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

-Chơi trò chơi “Đi chợ”

– Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

khéo léo, cẩn thận của bản thân.

– Em tham gia được

Sinh hoạt dưới cờ: Tỉm hiểu phong tục đỏn năm mới của địa phương

Hội chợ Xuân.

18

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Tỉm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá

– Nhận biết tiền Việt Nam

Chủ đề 5. Chào năm mới

Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ Xuân

Sinh hoạt đirói cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc

19

Hoạt động giáo dục theo chủ đềỉ

– Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề mua sắm

– Thực hành mua sắm hàng hoá

Sinh hoạt lởp: Tham gia chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”

20

Hoạt động giáo dục theo chỏ đề:

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân Đánh giá hoạt động

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em sắp xếp được đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn năp, gọn gàng.

Xem Thêm:  Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích - Soạn văn 7 tập 2 bài 26 (trang 87)

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ửng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản tbân”

– Em tự thực hiện được một số công việc nhà phù hợp vởi lứa tuổi.

-Em thực hiện được một số công việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân.

21

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò choi ‘Tiếp sức”

– Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

Sinh hoạt lớp:

Tỉm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Gọn-Nhanh-Khéo”

22

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

– Làm dựng cụ gấp quần áo

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

23

Hoạt động giáo dục tầeo chủ đề:

-Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lỏp – Sắm vai xử li tình huổng sắp xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm Đánh gỉá hoạt động

Chủ đề 7. Yên thương gia đình – Quý trọng phụ nữ

– Em thực hiện được một số việc làm phù họp vởi lứa tuổi thể hiện sụ quan tâm chăm sóc, biết ơn đến các thành viên trong gia đinh.

Sinh hoạt dưới cờ: Múa bát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

24

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

– Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

– Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đình

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em trao đổi được với người thân về một số hoạt động

Sinh hoạt lớp: Tham gia chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

chung của gia đình.

– Em thực hiện được một số việc làm thể hiện sự quý trọng phụ nữ.

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương”

25

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh

– Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thảnh viên trong gia đình

Sinh hoạt lớp:

Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ mà em yêu quý

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương

26

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình

– Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về gia đình

Sinh hoạt duới cờ: Biểu điễn văn nghệ về chủ đề gia đỉnh

27

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Múa dân vũ theo bài “Chung sống”

– Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương”

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình

Đánh giả hoạt động

Chủ đề

Mục tiêu

Tuần

Các hoạt động

– Em giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.

– Em thực hiện được những việc làm để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan.

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia phơng trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”

Xem Thêm:  Chính tả bài Chợ Tết trang 44 - Tiếng Việt Lớp 4 tập 2 - Tuần 23

28

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chơi trò chơi “Khám phá địa danh”

– Giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

Sinh hoạt lớp: Tỉm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường nơi em sống

– Em nhận biết được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.

Sinh hoạt dưới cờ Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”

– Em sử dụng được một số dụng cụ lao động một cách an toàn.

– Em thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan trường, lớp.

29

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Chuyền hoa”

– Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh em

Chù đề 8, Môi trường xanh- Cuộc sống xanh

Sỉnh hoạt lớp: làm chậu trồng cây từ đồ vậtđẩ qua sử đụng

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.”

30

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nhận biết những đụng cụ phù hợp khi lao động

– Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một sổ dụng cụ lao động

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”

Sinh, hoạt thrói cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ

31

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường

Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan

Đánh giá hoạt động

– Em tìm hiểu được công việc của bổ, mẹ hoặc người thân.

– Em nêu được một số đức tính của bố, mẹ hoặc người thân có liên quan đến nghề nghiệp của họ.

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Gương người tôt, việc tốt

32

Hoạt động gỉáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán nghề nghiệp”

– Giới thiệu nghề nghiệp của bố, mẹ, người thân

– Em thể hiện được sự trân trọng đối vói nghề nghiệp của bổ, mẹ, người thân.

– Em kề được việc làm tổt với những người xung quanh.

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Chủ đề 9.

Những người sống quanh em

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em

33

Hoạt động giáo dục theo chù đề:

– Chia sẻ về nghề nghiệp của bé, mẹ hoặc người thân

– Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề nghề nghiệp

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ

34

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Sắm vai trải nghiệm vởi một số nghề

– Bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Sinh hoạt lớp: Trò chơi giải ô chữ về

nghề nghiệp

Đánh giá hoạt động

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”

Tuần Tổng kết

35

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Làm thiệp chia tay bạn bè

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô, bạn bè Đánh giá hoạt động

5/5 - (664 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Phân phối chương trình lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (10 môn)

T6 Th2 18 , 2022
Phân phối chương trình lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Công nghệ, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Địa lí, Toán, Tin học, Lịch sử, Âm nhạc, Tiếng Anh với đầy đủ các tuần trong năm học […]
Phân phối chương trình lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (10 môn) - phan phoi chuong trinh lop 6 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10 mon 157583