Ôn tập các thì Tiếng Anh

Danh mục bài viết

Ôn tập các thì Tiếng Anh

A. CÁC ĐIỂM NGỮ PHÁP CHÍNH:

I. Thì:
1. Simple present(Hiện tại đơn):

  • Be-> am/ is/ are
  • Have-> have/ has

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

He/ she/ it + V-s/es

I/ You/ We/ They +V

He/ she/ it + doesn’t + V

I/ You/ We/ They +don’t + V

Does + he/ she/ it +V?

Do + I/ you/ we/ they +V?

Use:

a. Diễn tả thói quen ở hiện tại

b. Diễn tả sự thật, chân lí

Trạng từ thường gặp: never, sometimes, usually, often, always, as a rule, normally…

Ex: Mr Vy usually gets up at 4:40 a.m

– Do you go to school on Sunday?

– Lan doesn’t know how to use a computer.

2. Present continuous (Hiện tại tiếp diễn) S + am/ is/ are + Ving

Use:

a. Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói

b. Diễn tả dự định tương lai có mốc thời gian cụ thể.

Trạng từ thường gặp: now, at present, at this moment, right now

Ex: I’m learning English now

– My mother isn’t cooking lunch at this moment.

– What are you doing this evening?

3. Present perfect (Hiện tại hoàn thành): S+ have/ has/ + PP

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

He/ She/ It +has +PP

I/ You/ We/ They +have + PP

He/ She/ It +hasn’t +PP

I/ You/ We/ They +haven’t + PP

Has+ He/ She/ It +PP?

Have+ I/ You/ We/ They + PP?

Xem Thêm:  2 thói quen giữ đồ ăn thừa trong tủ lạnh gây ảnh hưởng sức khoẻ

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (578 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs - Có đáp án

T3 Th2 22 , 2022
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHRASAL VERBS MORE PHRASAL VERBS A. SOME COMMON PHRASAL VERBS PRACTICE wake up – stand up – look after – sit down – give up – ring up – get on I. Choose the correct phrasal verbs from the list above to complete these sentences. […]
Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs - Có đáp án - ly thuyet va bai tap pharsal verbs co dap an 142614