Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Danh mục bài viết

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn KHTN 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS……..
TỔ: TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/ KHTN LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

  • Cả năm 35 tuần = 140 tiết
  • Học kì I: 4 Tiết x 18 tuần = 72 tiết
  • Học kì II: 4 tiết x 17 tuần = 68 tiết

HỌC KÌ I
4 Tiết x 18 tuần = 72 tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO Một số dụng cụ đo và an toàn trong phòng học thực hành

2

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiện, dụng cụ đo và an toàn thực hành

3

Bài 1:Giới thiệu về khoa học tự nhiên

3

1,2,3

Tuần 1

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

4

Bài 2: Một số dụng cụ đo và an toàn trong phòng học thực hành

4

4,5,6,7

Tuần 1,2

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

5

Chủ đề 2: Các phép đo

Máy Tính, máy chiếu

6

Bài 3:Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

6

8,9,10,11,12,13

Tuần 3,4

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

7

Bài 4: Đo nhiệt độ

4

14,15,16,17

Tuần 4,5

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

8

Phần 2. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

9

Chủ đề 3: Các thể của chất

10

Bài 5: Sự đa dạng của chất

2

18,19

Tuần 5

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

11

Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất

3

20,21,22

Tuần 5,6

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

12

Chủ đề 4: Oxygen và không khí

13

Bài 7: Oxygen và không khí

3

23,24,25

Tuần 6,7

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

14

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm

15

Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

5

26,27,28,29,30

Tuần 7,8

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

16

Bài 9:Một số lương thực – thực phẩm thông dụng

2

31,32

Tuần 8

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

17

Ôn tập giữa kì I

2

33,34

Tuần 9

Lớp học

18

Kiểm tra giữa kì I

1

35

Tuần 9

Lớp học

19

Chủ đề 6: Hỗn hợp Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

20

Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

3

36,37,38

Tuần 9,10

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

21

Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

3

39,40,41

Tuần 10,11

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

22

Phần 3. VẬT SỐNG

23

Chủ đề 7: Tế bào

24

Bài 12:Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống

6

42,43,44,45,46,47

Tuần 11,12

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

25

Bài 13:Từ tế bào đến cơ thể

5

48,49,50,51,52

Tuần 12,13

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

26

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

27

Bài 14: Phân loại thế giới sống

3

53,54,55

Tuần 14

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

28

Bài 15: Khoá lưỡng phân

2

56,57

Tuần 14,15

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

29

Bài 16: Virus và vi khuẩn

4

58,59,60,61

Tuần 15,16

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

30

Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

2

62,63

Tuần 16

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

31

Bài 18: Đa dạng nấm

2

64,65

Tuần 16,17

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

32

Bài 19: Đa dạng thực vật

4

66,67,68,69

Tuần 17,18

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

33

Ôn Tập cuối kì I

2

70, 71

Tuần 18

Lớp học

34

Kiểm tra cuối kì

1

72

Tuần 18

Lớp học

HỌC KÌ II
4 tiết x 17 tuần = 68 tiết

35

Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

4

73,74,75,76

Tuần 19

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

36

Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

2

77,78

Tuần 20

Máy Tính, máy chiếu

Phòng Bộ Môn

37

Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống

6

79,80,81,82,83,84

Tuần 20,21

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

38

Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

6

85,86,87,88,89,90

Tuần 22,23

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

39

Bài 24: Đa dạng sinh học

2

91,92

Tuần 24

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

40

Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

5

93,94,95,96,97

Tuần 24,25

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

41

Phần 4. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

42

Chủ đề 9: Lực

43

Bài 26: Lực và tác dụng của lực

5

98,99,100,101,102

Tuần 25,26

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

44

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

2

103,104

Tuần 26

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

45

Ôn Tập Giữa kì II

2

105,106

Tuần 27

Lớp học

46

Kiểm tra giữa kì II

1

107

Tuần 27

Lớp học

47

Bài 28: Lực ma sát

4

108,109,110,111

Tuần 28

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

48

Bài 29: Lực hấp dẫn

4

112,113,114,115

Tuần 28,29

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

49

Chủ đề 10: Năng lượng

50

Bài 30: Các dạng năng lượng

4

116,117,118,119

Tuần 29,30

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

51

Bài 31: Sự truyền và chuyển dạng năng lượng

4

120,121,122,123

Tuần 30,31

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

52

Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

2

124,125

Tuần 31,32

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

53

Phần 5. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

54

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà

55

Bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời

4

126,127,128,129

Tuần 32,33

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

56

Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

4

130,131,132,133

Tuần 33,34

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

57

Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

2

134,135

Tuần 34

Máy Tính, máy chiếu

Lớp học

58

Ôn Tập cuối kì

2

136,137,138,139

Tuần 34,35

Lớp học

59

Kiểm tra cuối kì

1

140

Tuần 35

Lớp học

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….…., ngày…. tháng 08 năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

5/5 - (579 bình chọn)
Xem Thêm:  Cách nấu món bún nghiêu thơm ngon, dễ ăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều

T6 Th2 18 , 2022
Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học […]
Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Cánh diều - ke hoach giao duc mon tin hoc 6 sach canh dieu 157297