Kế hoạch dạy học lớp 1 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục bài viết

1 – Làm quen

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 1

1

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 2

2

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 1

3

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 2

4

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 1

5

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 2

6

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 3

7

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 4

8

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 5

9

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 6

10

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 1

11

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 2

12

2

Bài 1: A a – Tiết 1

13

Bài 1: A a – Tiết 2

14

15

16

Bài 3: C c / – Tiết 1

17

Bài 3: C c / – Tiết 2

18

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 1

19

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 2

20

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

21

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

22

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 1

23

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 2

24

3

Bài 6: O o ? – Tiết 1

25

Bài 6: O o ? – Tiết 2

26

Bài 7: Ô ô – Tiết 1

27

Bài 7: Ô ô – Tiết 2

28

Bài 8: D d Đ d – Tiết 1

29

Bài 8: D d Đ d – Tiết 2

30

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 1

31

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 2

32

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

33

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

34

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 1

35

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 2

36

4

Bài 11: I I K k – Tiết 1

37

Bài 11: I I K k – Tiết 2

38

Bài 12: H h L l – Tiết 1

39

Bài 12: H h L l – Tiết 2

40

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 1

41

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 2

42

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 1

43

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 2

44

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

45

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

46

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 1

47

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 2

48

5

Bài 16: M m N n – Tiết 1

49

Bài 16: M m N n – Tiết 2

50

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 1

51

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 2

52

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 1

53

Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm Chương 2 môn Hóa học lớp 9

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 2

54

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 1

55

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 2

56

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

57

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

58

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 1

59

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 2

60

6

Bài 21: R r S s- Tiết 1

61

Bài 21: R r S s- Tiết 2

62

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 1

63

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 2

64

Bài 23: Th th ia – Tiết 1

65

Bài 23: Th th ia – Tiết 2

66

Bài 24: ua ưa – Tiết 1

67

Bài 24: ua ưa – Tiết 2

68

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

69

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

70

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 1

71

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 2

72

7

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 1

73

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 2

74

Bài 27: V v X x – Tiết 1

75

Bài 27: V v X x – Tiết 2

76

Bài 28: Y y – Tiết 1

77

Bài 28: Y y – Tiết 2

78

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 1

79

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 2

80

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

81

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

82

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 1

83

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 2

84

8

Bài 31: an ăn ân – Tiết 1

85

Bài 31: an ăn ân – Tiết 2

86

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 1

87

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 2

88

Bài 33: en ên in un – Tiết 1

89

Bài 33: en ên in un – Tiết 2

90

Bài 34: am ăm âm – Tiết 1

91

Bài 34: am ăm âm – Tiết 2

92

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

93

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

94

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 1

95

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 2

96

9

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 1

97

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 2

98

Bài 37: em êm im um – Tiết 1

99

Bài 37: em êm im um – Tiết 2

100

Bài 38: ai ay ây – Tiết 1

101

Bài 38: ai ay ây – Tiết 2

102

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 1

103

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 2

104

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

105

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

106

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 1

107

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 2

108

10

Bài 41: ui ưi – Tiết 1

109

Bài 41: ui ưi – Tiết 2

110

Bài 42: ao eo – Tiết 1

111

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tình huống éo le của Trương Ba trong xác anh hàng thịt

Bài 42: ao eo – Tiết 2

112

Bài 43: au âu êu – Tiết 1

113

Bài 43: au âu êu – Tiết 2

114

Bài 44: iu ưu – Tiết 1

115

Bài 44: iu ưu – Tiết 2

116

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

117

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

118

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 1

119

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 2

120

11

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 1

121

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 2

122

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 1

123

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 2

124

Bài 48: at ăt ât – Tiết 1

125

Bài 48: at ăt ât – Tiết 2

126

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 1

127

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 2

128

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

129

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

130

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 1

131

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 2

132

12

Bài 51: et êt it – Tiết 1

133

Bài 51: et êt it – Tiết 2

134

Bài 52: ut ưt – Tiết 1

135

Bài 52: ut ưt – Tiết 2

136

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 1

137

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 2

138

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 1

139

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 2

140

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

141

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

142

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 1

143

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 2

144

13

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 1

145

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 2

146

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 1

147

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 2

148

Bài 58: ach êch ich – Tiết 1

149

Bài 58: ach êch ich – Tiết 2

150

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 1

151

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 2

152

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

153

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

154

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 1

155

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 2

156

14

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 1

157

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 2

158

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 1

159

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 2

160

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 1

161

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 2

162

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 1

163

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 2

164

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

165

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

Xem Thêm:  Các bài toán về số thập phân nâng cao lớp 5

166

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 1

167

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 2

168

15

Bài 66: uôt uôm – Tiết 1

169

Bài 66: uôt uôm – Tiết 2

170

Bài 67: uôc uôt – Tiết 1

171

Bài 67: uôc uôt – Tiết 2

172

Bài 68: uôn uông – Tiết 1

173

Bài 68: uôn uông – Tiết 2

174

Bài 69: ươi ươu – Tiết 1

175

Bài 69: ươi ươu – Tiết 2

176

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

177

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

178

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 1

179

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 2

180

16

Bài 71: ươc ươt – Tiết 1

181

Bài 71: ươc ươt – Tiết 2

182

Bài 72: ươm ươp – Tiết 1

183

Bài 72: ươm ươp – Tiết 2

184

Bài 73: ươn ương – Tiết 1

185

Bài 73: ươn ương – Tiết 2

186

Bài 74: oa oe – Tiết 1

187

Bài 74: oa oe – Tiết 2

188

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

189

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

190

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 1

191

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 2

192

17

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 1

193

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 2

194

Bài 77: oai uê uy – Tiết 1

195

Bài 77: oai uê uy – Tiết 2

196

Bài 78: uân uât – Tiết 1

197

Bài 78: uân uât – Tiết 2

198

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 1

199

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 2

200

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

201

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

202

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 1

203

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 2

204

18

Bài 81: Ôn tập – Tiết 1

205

Bài 81: Ôn tập – Tiết 2

206

Bài 82: Ôn tập – Tiết 1

207

Bài 82: Ôn tập – Tiết 2

208

Bài 83: Ôn tập – Tiết 1

209

Bài 83: Ôn tập – Tiết 2

210

Đánh giá cuối kì – Tiết 1

211

Đánh giá cuối kì – Tiết 2

212

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 1

213

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 2

214

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 1

215

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 2

216

5/5 - (590 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

185 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 - Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

T6 Th2 18 , 2022
Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6, lớp 7 có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Tiếng Anh chiase24.com giới thiệu đến các bạn 185 câu chia động từ. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 185 câu hỏi bài […]
185 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 - Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh - 185 cau chia dong tu tieng anh lop 6 7 cac dang bai tap chia dong tu tieng anh 155738