I. Tính chất vật lý

– Silic có hai dạng thù hình: silic tinh thể và silic vô định hình.

II. Tính chất hóa học

– Silic có các số oxi hóa: -4, 0, +2 và +4 (số oxi hóa +2 ít đặc trưng hơn).

– Trong các phản ứng hóa học, silic vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

a. Tính khử

b. Tính oxi hóa

III. Trạng thái tự nhiên

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Tổng hợp những kết bài bài thơ Thương vợ hay nhất (28 mẫu)

– Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai sau oxi, chiếm gần 29,5% khối lượng vỏ Trái Đất.

– Trong tự nhiên chỉ gặp silic dưới dạng các hợp chất, chủ yếu là cát (SiO2), các khoáng vật silicat và aluminosilicat như: cao lanh (Al2O3.2SiO2.2H2O), xecpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), …

– Silic còn có trong cơ thể động vật, thực vật với lượng nhỏ và có vai trò đáng kể trong hoạt động của thế giới hữu sinh.