GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội – Giải Giáo dục công dân 11 trang 73

Danh mục bài viết

GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa GDCD trang 73.

Giải bài tập GDCD 11 Bài 8 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh  lớp 11 tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK GDCD 11 trang 73, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Lý thuyết Chủ nghĩa xã hội

a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa

– Giai đoạn đầu:

 • Kinh tế phát triển
 • Lực lượng sản xuất phát triển tới giới hạn
 • Nguyên tắc phân phối “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.

– Giai đoạn sau:

 • Kinh tế phát triển mạnh mẽ
 • Lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng
 • Của cải dồi dào
 • Nguyên tắc phân phối” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

⇒ XH CSCN là quá trình phát triển lâu dài qua 2 giai đoạn cơ bản, trong đó CNXH là giai đoạn đầu của XHCNCS.

b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

– Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh

– Do nhân dân lao động làm chủ

– KT phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

– Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

– Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.

– Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

– Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

– Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Giải bài tập GDCD 11 bài 8 trang 73

Câu 1

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Xem Thêm:  Soạn bài Những ngôi sao xa xôi - Soạn văn 9 tập 2 bài 28 (trang 113)

Trả lời:

– Sự khác nhau của của hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là:

 • Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa xã hội với đặc trưng là sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất mới đạt tới giới hạn bảo đảm cho xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
 • Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cộng sản. Ở giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, các nguồn của cải dồi dào, xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”

– Sự khác nhau đó là ở mỗi giai đoạn, sự phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau dẫn đến nguyên tắc phân phối sản phẩm xã hội cũng khác nhau.

Câu 2

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Gợi ý đáp án

Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

 • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;
 • Do nhân dân làm chủ;
 • Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
 • Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
 • Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện;
 • Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;
 • Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;
 • Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
Xem Thêm:  Soạn Sinh 8 Bài 1: Lời nói đầu - Giải SGK Sinh học 8 trang 7

Theo em, đặc trưng được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta là:

“Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.

Câu 3

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Gợi ý đáp án

Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn với điều kiện lịch sử cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Khi chúng ta bước lên CNXH, chúng ta mới thực sự độc lập, mới xóa bỏ được những chế độ bóc lột, áp bức. Từ đó xây dựng đất nước mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Câu 4

Em hiểu thế nào là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”?

Gợi ý đáp án

Vận dụng và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam, từ khi thành lập Đảng đến nay Đảng ta luôn kiên định lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa về cơ bản là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bỏ qua việc xác lập vị trí chi phối của quan hệ sản xuất TBCN trong nền sản xuất xã hội đang vận động đi lên CNXH, cũng có nghĩa ở đó còn tồn tại ở mức độ nhất định các quan hệ sản xuất tư bản và tiền tư bản, chúng vận động và tác động đến sự phát triển của nền kinh tế – xã hội đang định hướng đi lên CNXH. Chính vì vậy, trong thực tiễn cần có những chính sách để các quan hệ này vận động, đóng góp vào sự tăng trưởng chung, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực của chúng.

Xem Thêm:  Soạn Sinh 8 Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa - Giải SGK Sinh học 8 trang 98

Câu 5

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Gợi ý đáp án

Chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm:

 • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Do nhân dân lao động làm chủ
 • KT phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.
 • Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.
 • Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Có nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
 • Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Câu 6

Hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ở địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em có thể làm gì để khắc phục tàn dư đó?

Gợi ý đáp án

– Những tàn dư xã hội cũ:

 • Tham nhũng
 • Mê tín dị đoan
 • Tảo hôn
 • Trọng nam, khinh nữ
 • Trọng giàu, khinh nghèo
 • Áp bức bóc lột, coi quan lại cán bộ là có quyền áp bức,…

– Cần làm:

 • Luôn ý thức tự giác học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân
 • Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật
 • Kiên quyết không làm theo những hành động đó, tuyên truyền
5/5 - (361 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn truyện Hội vật (3 mẫu)

T5 Th2 17 , 2022
chiase24.com mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn truyện Hội vật, giúp các em học sinh biết cách kể lại một câu chuyện. Kể lại từng đoạn truyện Hội vật Tài liệu bao gồm 3 mẫu, hy vọng có thể giúp cho […]
Kể lại từng đoạn truyện Hội vật