Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục bài viết

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh luyện giải các dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao trong chương trình học kì 1 sách Global Success 6 để ôn thi cuối học kì 1 hiệu quả. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của chiase24.com:

Đề cương ôn tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A.LISTENNING:

1. Listen to the conversation and tick T or F

T F
1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school.
2. Duy is Phong’s friend.
3. Phong says Duy looks smart in his uniform.
4. They have new subjects to study.
5. Phong is wearing a school uniform.

2. Listen to Janet talking about her school and choose the best answer.

1. Janet’s favourite teacher is her……….teacher.

A. maths B. science C. English D. Vietnamese

2. Today Janet……….. her uniform

A is wearing B.isn’t wearing C. wears D. wear

3. Janet studies……….. for two hours a week.

A. maths B. science C. English D. Vietnamese

4. Janet usually does her homework…….

A. in the library B. at school C.at canteen D. at home

Xem Thêm:  Soạn bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 106 - Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 - Tuần 31

5. Her class is going to have a biology lesson………

A. in the classroom B. at school C.on a farm D. in the library

3. Listen to the conversation and tick T/F:

1………. Elena’s room is big

2……….. Mi lives in the country house.

3………… Nick lives in the country house.

4………… Mi’s family is moving to a flat next month

5……… There are 7 rooms in Mi’s new flat

4. Listen and choose the best answer.

1. There are………people in Mai’s family. A. three B.four C.five D.six

2. Mai’s…………. has seven rooms.

A. house B.town house C.country house D. farm house

3. The living room is ……….. the kitchen.

A.near B.behind C.next to D. in front of

4. In her bedroom, there’s a ……….. on the wall.

A. picture B.clock C.cupboard D.poster

5. She often listens to music in her …………..

A.living room B.bathroom C.kitchen D.bedroom

5.Listen and tick (✓) T (True) or F (False).

T

F

6. There are three people in Mai’s family.

7. Mai’s house has seven rooms.

8. The living room is next to the kitchen.

9. In her bedroom, there’s a picture on the wall.

10. She often reads books in her bedroom.

6. Listen to the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

1. Mi and Lan are studying in class___________.

2. Lan has short_______hair and a small_________.

3. Lan is active and_________.

4. Chi’s hair is long and black, and her nose is_________.

5. Chi is _________to Minh.

7. Listen and fill each blank with ONE word.

1. Everybody is at________.

Xem Thêm:  Top 10+ món ăn tinh tế và ngon không cưỡng nổi của ẩm thực Nhật Bản

2. Mi’s mother is watering the_________ in the garden.

3. Mi’s father is in the__________ room.

4. Her younger brother is________ in her bedroom.

5. Vy is watching_____________.

8. Listen to the conversation and tick T/F:

…………………1. Vy lives in the centre of Ho Chi Minh City.

…………………2. There is a big market near her house.

…………………3. The streets are narrow

…………………4. The school is faraway.

…………………5. There are some factories near her neighbourhood.

9. Listen to the conversation and tick T/F:

…………………1. Phu Quoc is a very beautiful island in Viet Nam.

…………………2. There are no green forests in Phu Quoc.

…………………3. Tourists can visit fishing villages and national parks

…………………4. You cannot play water sports in Phu Quoc.

…………………5. People sell interesting things at the markets.

10. Listen to the conversation again and fill the blanks.

What Vy likes

What Vy dislikes

– many shops, restaurants, and (1)……………. in her neighbourhood.

– (2)………………….. streets

– helpful and (3)……………….. people

– too (4) ………………school

– dirty air

– – noisy and (5)……………… streets

…..

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

5/5 - (428 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo

T5 Th2 17 , 2022
Phân tích nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo gồm dàn ý chi tiết kèm theo 11 bài văn mẫu hay. Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng biết cách viết […]
Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo - van mau lop 11 phan tich nhan vat thi no trong truyen ngan chi pheo 166670