Chích sơ búi trĩ (tiêm xơ búi trĩ) – một trong những phương pháp điều trị bệnh trĩ truyền thống, được áp dụng lần đầu năm 1916 bởi bác sĩ Terrell. Để tiêm chích sơ bác sĩ sẽ sử dụng một loại thuốc để tiêm trực tiếp vào các búi […]