Lịch sử 9 Bài 28 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sử trang […]