CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG   ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON I – PHƯƠNG PHÁP GIẢI Nguyªn t¾c:                         […]

Este – Peptit 3 Mục lục Lời giới thiệu………………………………………………………………………………………………………………….………..2 Mục lục………………………………………………………………………………………………………………….……………………..2 Chuyên đề Este…………………………………………………………………………………………………………………4 A.Hệ thống lí thuyết………………………………………………………………………………………………4 B.Bài tập vận dụng………………………………………………………………………………………………14 Đáp án giải chi tiết phần este…………………………………………………………………………….21 Chuyên đề Peptit………………………………………………………………………………………………..…………..34 A.Hệ thống lí thuyết……………………………………………………………………………………………34 B.Bài tập vận dụng………………………………………………………………………..………………….…44 Đáp án giải chi tiết phần peptit…………………………………………………………………………50 —————–——————-————-————-————-——————–——— Một số […]