Cấu trúc song song trong tiếng Anh – Parallel structure là gì

Cấu trúc song song – Parallel Structure là câu có chứa hai hoặc nhiều thành phần hoặc mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau.

Trong bài viết dưới đây chiase24.com sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc song song như: khái niệm, đặc điểm, cấu trúc và các bài tập thực hành. Qua đó giúp các bạn nhanh chóng nắm vững kiến thức để giải nhanh các bài tập tiếng Anh. 

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

I. Parallel structure là gì

Cấu trúc song song (parallel structure) trong tiếng Anh là câu có chứa hai hoặc nhiều thành phần hoặc mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau.

Ví dụ:

My little brother like swimming, running and playing basketball.

(Em trai của tôi thích đi bơi, chạy bộ và chơi bóng rổ.)

II. Đặc điểm cấu trúc song song

Cũng như mệnh đề trạng ngữ, bạn có thể bắt gặp cấu trúc song song trong tiếng Anh ở mọi nơi, từ bài kiểm tra, giao tiếp hàng ngày, tới những bài hát hay văn bản học thuật. Khi một chuỗi từ gồm 2 từ, cụm từ hay mệnh đề trở lên, mỗi thành phần trong chuỗi từ đó có cấu trúc ngữ pháp giống nhau là dấu hiệu nhận biết cấu trúc song song trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Autumn is famous for turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights.

Trong đó turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights đều dùng là V-ing + Noun

III. Cấu trúc song song trong tiếng Anh

1. Gerund/V-ing

Mary likes hiking, swimming, and bicycling.

2. Infinitive

Mary likes to hike, to swim, and to ride a bicycle.

OR:

Mary likes to hike, swim, and ride a bicycle.

3. Verb

The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and lacked motivation.

4. Adverb

The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and thoroughly.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích hình ảnh ông già trong Ông già và biển cả (4 Mẫu)

5. Adjective

This book contains poems which are romantic, soothing, and enjoyable.

6. Noun/ Noun phrase

On Saturdays they may visit the open-air market, the docks, or the park.

7. Clause

The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and that they should do some warm-up exercises before the game.

Các từ nối thường được dùng trong Parallel Structure: and, but, nor, or, yet, not only … but also

  • The photos are black and white.
  • It’s an expensive but useful book.
  • You can pay either by cash or by credit card.
  • We have just found out an inexpensive yet effective solution to our problem.
  • She’s not only a painter but also a writer.

* CHÚ Ý: Các từ/cụm từ trong câu với Cấu trúc song song trong tiếng Anh phải cùng một loại để diễn tả ý nghĩa liệt kê.

IV. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh

Cấu trúc song song trong tiếng Anh thường xuyên được coi là trọng điểm giúp lời văn hay hơn, thông tin được diễn đạt đầy đủ và hài hòa với nhau. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả tối ưu khi sử dụng cấu trúc song song ta cần chú ý những điểm sau:

Dạng của từ

Các từ trong câu sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh phải cùng một loại để diễn tả về mặt liệt kê nghĩa.

Đây là một lưu ý rất quan trọng khi sử dụng dạng ngữ pháp này. Để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân và ghi nhớ kiến thức này sâu hơn, hãy cùng điểm qua một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh nhé!

Dạng của động từ

Lỗi sai về dạng của động từ là một lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc song song trong tiếng Anh. Khi câu gặp lỗi này sẽ làm nội dung trong câu biểu đạt không hợp lý về nghĩa, cách truyền đạt thông tin bị lủng củng.

Ví dụ:

My best friend likes reading books, listening to music and to watch TV in her free time.

Trong câu này, “reading” và “listening” ở dạng “V-ing” còn “to watch” lại ở dạng “to – Verb” mặc dù đều mang mức độ truyền đạt như nhau khi cây đang dùng liệt kê.

Xem Thêm:  Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim Doraemon (3 Mẫu)

V. Bài tập về cấu trúc song song

Bài tập 1: CHOOSE THE BEST ANSWER

1. I want this to be done ________________.

A. precisely, carefully and immediate

B. with accurate measure,carefully, immediately

C. precisely, carefully and immediately

D. precisely, with proper precaution, and immediately

2. His actions were ________________.

A. bold, with lots of courage, and laudable

B. bold, courageous and laudable

C. bold, with lots of courage, and can be praised

D. bold, courage, and can be praised

3. She was ________________.

A. weak, vulnerable and stupid

B. not so strong, without any defense and stupid

C. weak, without any defense and stupid

D. weak, vulnerable and lacked intelligent

4. Doctor advised him ________________.

A. to stay at home, taking proper medication and avoiding junk food

B. staying at home, to take proper medication and to avoid junk food

C. to stay at home, to take proper medication and avoiding junk food

D. to stay at home, to take proper medication and to avoid junk food

5. My wife is ________________.

A. an artist, sings and dances.

B. an artist, a singer and dances

C. an artist, a singer and a dancer

D. an artist. Sings and a dancer

6. Money can’t help you to buy ________________.

A. happiness,being peaceful and a perfect family

B. being happy, peace and a perfect family

C. happiness, peace and a perfect family

D. being happy,being peaceful and a perfect family

7. She told me ________________.

A. to be responsible, spending more times with her and being more affectionate

B. being responsible, to spend more times with her and to be more affectionate

C. to be responsible, to spend more times with her and being more affectionate

D. to be responsible, to spend more times with her and to be more affectionate

8. After losing the game the manager blamed players’ lack of ________________ .

A. concentration, proper attitude and motivation

B. concentrating, proper attitude and motivation

C. concentration, proper attitude and not being motivated

D. concentrating, proper attitude and not being motivated

Bài tập 2: DECIDE WHETHER THE SENTENCE HAS PARALLEL STRUCTURE OR NOT.

1. She decided to leave her job and travelling the world.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích tình huống độc đáo trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Parallel

Not Parallel

2. He started the engine, released the hand break, and checked the mirror.

Parallel

Not Parallel

3. Some people think that being successful is the same thing as to have money.

Parallel

Not Parallel

4. Did you decide not to come because you are tired or are you feeling sick?

Parallel

Not Parallel

5. She was disappointed by not only his clothes but also his mannerisms.

Parallel

Not Parallel

6. She wants neither the red one nor the yellow one.

Parallel

Not Parallel

7. When I wake up I like either walking the dog or to go for a jog.

Parallel

Not Parallel

8. I would describe her as intelligent, caring, and thoughtful.

Parallel

Not Parallel

9. He suggested that we go for a meal then we should see a film.

Parallel

Not Parallel

10. Spain is a place where you can eat cheap food and soak up the sun.

Parallel

Not Parallel

Bài tập 3: CORRECT THE FAULTY PARALLELISM IN THE FOLLOWING SENTENCES TO MAKE THEM CLEAR, CONCISE, AND EASY TO READ.

1. Eggs contain not only protein but are also are full of vitamins. _____________________________________________________________

2. They are low in sodium but do not have many calories. _____________________________________________________________

3. Eggs, however, are high in cholesterol and rather fatfilled.

_____________________________________________________________

4. The yolk of one egg contains 213 milligrams of cholesterol and there are 5 grams of fat.

_____________________________________________________________

5. Still, the whites are both fat-free and have no cholesterol.

_____________________________________________________________

ĐÁP ÁN

Bài tập 1

Bài tập 2

1. not parallel

2. parallel

3. not parallel

4. not parallel

5. parallel

6. parallel

7. not parallel

8. parallel

9. not parallel

10. parallel

Bài tập 3

1. Eggs contain not only protein but also vitamins.

2. They are low in sodium but high in calories.

3. Eggs, however, are high in cholesterol and in fat.

4. The yolk of one egg contains 213 milligrams of cholesterol and 5 grams of fat.

5. Still, the whites are both fat-free and cholesterol-free.

5/5 - (477 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Khoa học lớp 4 Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

T6 Th2 18 , 2022
Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 138, 139 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm của Chủ đề Thực vật và động vật. Qua đó, sẽ giúp các em […]
Cây ngô