Các dạng toán góc và khoảng cách trong đề thi THPT Quốc gia

Các dạng toán góc và khoảng cách trong đề thi THPT Quốc gia

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489

Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 1

CHUYÊN

ĐỀ 6

GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

MỤC LỤC

PHẦN A. CÂU HỎI ……………………………..……………………………..…………………………..…………………..………………….. 1

Dạng 1. Góc ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………………………….... 1

Dạng 1.1 Góc của đường thẳng với mặt phẳng ……………………………..……………………………..……………………………. 1

Dạng 1.2 Góc của đường thẳng với đường thẳng …………………………..……………………………..………………………… 4

Dạng 1.3 Góc của mặt với mặt ……………………………..……………………………..……………………………..……………………. 5

Dạng 2. Khoảng cách…………………………………..…………………..……………………………..……………………………..……………. 8

Dạng 2.1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ……………………………..……………………………..…………………………… 8

Dạng 2.2 Khoảng cách của đường thẳng với đường thẳng …………………………………..…………………..………………. 11

Dạng 2.3 Khoảng cách của đường với mặt …………………………..……………………………..……………………………..…. 15

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO …………………………………..…………………..……………………………..…………………………….. 15

Dạng 1. Góc ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..…………………………….. 15

Dạng 1.1 Góc của đường thẳng với mặt phẳng ……………………………..……………………………..………………………….. 15

Dạng 1.2 Góc của đường thẳng với đường thẳng ………………………………..……………………………..………………….... 25

Dạng 1.3 Góc của mặt với mặt ……………………………..……………………………..……………………………..………………….. 27

Dạng 2. Khoảng cách…………………………………..…………………..……………………………..……………………………..………….. 39

Dạng 2.1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ……………………………..……………………………..…………………………. 39

Dạng 2.2 Khoảng cách của đường thẳng với đường thẳng …………………………………..…………………..………………. 51

Dạng 2.3 Khoảng cách của đường với mặt …………………………..……………………………..……………………………..…. 71

PHẦN A. CÂU HỎI

Dạng 1. Góc

Dạng 1.1 Góc của đường thẳng với mặt phẳng

Câu 1. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hình chóp

.

đáy tam giác vuông tại

,

,

,

vuông góc với mặt phẳng đáy và

. Góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng

đáy bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 2. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hình chóp

.

đáy hình vuông cạnh

,

vuông góc với mặt phẳng đáy và

. Góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng đáy bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 3. (Mã 102 BGD 2019) Cho hình chóp

.

vuông góc với mặt phẳng

,

, tam giác

vuông tại

,

(minh họa như hình vẽ bên).

Rate this post
Các trường hợp bằng nhau của tam giác
Bài tập tiếng Anh lớp 10 cả năm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *