Các dạng Bất phương trình vô tỉ và cách giải

Danh mục bài viết

Các dạng Bất phương trình vô tỉ và cách giải - bg1 128

CÁC DẠNG BẤT PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ VÀ CÁCH GIẢI

A. PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƢƠNG ĐƢƠNG.

* Hai bất phƣơng trình đƣợc gọi tƣơng đƣơng khi chúng có cùng tập nghiệm.

* Một số phép biến đổi tƣơng đƣơng:

+) Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi

điều kiện của bất phương trình.

+) Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức ( luôn dương hoặc

âm) mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình.

+) Lũy thừa bậc lẻ hai vế, khai căn bậc lẻ hai vế của một bất phương trình.

+) Lũy thừa bậc chẵn hai vế, khai căn bậc chẵn hai vế khi hai vế của bất phương trình

cùng dương.

+) Nghịch đảo hai vế của bất phương trình khi hai vế cùng dương ta phải đổi chiều.

I. Kỹ thuật lũy thừa hai vế.

1. Phép lũy thừa hai vế:

a)

)()()()(

1212

xgxfxgxf

kk

.

b)

)()(

0)(

)()(

22

xgxf

xg

xgxf

kk

.

*)

2

0

BA

B

BA

hoặc

.

*)

2

0

0

BA

A

B

BA

.

*)

.

( Đối với các trường hợp còn lại với dấu

< các bạn có thể tự suy luận ).

2. Lƣu ý:

Đặc biệt chú ý tới điều kiện của Bài toán. Nếu điều kiện đơn giản có thể kết hợp vào

bất phương trình, còn điều kiện phức tạp nên để riêng.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Nghị luận câu nói Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng (Dàn ý + 8 mẫu)

3. Ví dụ:

5/5 - (356 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tổng hợp những từ viết tắt Tiếng Anh thông dụng

T2 Th2 21 , 2022
Thông thạo tiếng Anh giao tiếp không chỉ áp dụng khi bạn nói mà còn giúp bạn đọc và hiểu những văn bản của người bản địa. Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Anh cũng có những từ viết tắt phổ biến mà bạn cần biết phổ biến những từ […]
Các dạng Bất phương trình vô tỉ và cách giải - tieng anh thong dung 1