Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5

Danh mục bài viết

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5 - bg2 11

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Lp 3-12 Bồi dưỡng Ng pháp Tiếng Anh Tiu hc

Fanpage. Hc Gii Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy Phone No. 0374 758 210

2

B. Choose the odd one out.

1. A. crowded B. quiet C. peaceful D. tranquil

2. A. busy B. quiet C. crowded D. noise

3. A. address B. name C. age D. island

4. A. brush B. wash C. comb D. early

5. A. subway B. underground C. metro D. train

II. SENTENCE PATTERNS

A. Look and match.

They live in a still house.

I live in a small town near Ha

Noi.

Your answer

1 …….. 2 …….. 3 …….. 4 …….. 5 ……….

B. Read and complete the dialogue.

Lan: Hello, Phong. (1)….……….…………………………….………………………?

Phong: I’m fine, thanks. And you?

Lan: Fine, too. (2) ………………………………………………..……………………..?

Phong: I went to Cua Lo Beach.

Lan: (3) ……………….………………………………………………………..……………?

Phong: It’s in the Central Viet Nam.

Lan: (4) ……………….………………………………………………………..……………?

Phong: I went there by car.

III. LISTENING

A. Listen and complete.

5/5 - (504 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Bài tập toán lớp 12

CN Th2 20 , 2022
om/ B – BÀI TẬP DẠNG 1:SỬ DỤNG LÍ THUYẾT Câu 1. Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng? (1): Mọi hàm số liên tục trên đều có đạo hàm trên . (2): Mọi hàm số liên tục trên đều có nguyên hàm trên . […]
Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5 - bg2 12