Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh Tiểu học (Có đáp án)

Danh mục bài viết

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh Tiểu học có đáp án kèm theo là tài liệu dành cho Tiểu học dành cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo. Bộ tài liệu sẽ giúp các em học sinh lớp 3, 4, 5 ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh Tiểu học

Chọn đáp án đúng.

1. My brother and I ………….television every evening.

A. watches

B. listen

C. are

D. watch

2. There is a well …………….Minh’s house.

A. behind

B. next

C. near to

D. to the left

3. A paddy-field is a rice …………………….. .

A. yard

B. garden

C. paddy

D. park

4. They are good students. ……………….books are new.

A. They

B. Their

C. These

D. Those

5. Ba ………………lunch at school .

A. have

B. has

C. eat

D. does

6. What time ………………………classes start?

A. do

B. does

C. is

D. are

7. Lan’s brother ………………..volleyball now.

A. is play

B. are playing

C. is playing

D. playing

8. This is my father . …………….name’s Ha.

A. His

B. He’s

C. She’s

D. Her

9. I go to school ……………..ten past twelve.

A. in

B. on

C. at

D. for

10. This is his sister. …………………. is a doctor .

A.He

B. She

C. It

Xem Thêm:  Viết đoạn kết cho câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ bằng tiếng Anh

D. Her

11. Mr Ba travels to work …………………motorbike.

A. at

B. for

C. in

D. by

12. How many ……………………..are there in the classroom ?

A. table

B. benches

C. board

D. desk

13.There is …………………….. fruit juice in the pitcher .

A.some

B. any

C. a

D. an

14. His lips aren’t full. They are …………………………… .

A. fat

B. weak

C. thin

D. long

15.We would like some vegetables ………………………dinner.

A.in

B. at

C. for

D. of

16. She is thirsty. She’d like ……………………drink.

A. Any

B. some

C. an

D. a

17. Would you like ………………………chicken?

A. a

B. an

C. some

D. any

18.Lemonade, apple juice, soda and ……………………… are cold drinks.

A. beans

B. light

C. full

D. tall

20. What is your favorite ……………….. , Mai ? _ I like fish .

A. vegetables

B. drinks

C. meat

D. food

21. He doesn’t want …………………………….a movie.

A. see

B. to see

C. seeing

D. watch

22. It’s never ……………..in winter.

A. hot

B. cold

C. warm

D. cool

23. How …………………are they going to stay there ? _ For 3 days.

A.many

B. much

C. often

D. long

24. They are ……………………aerobics now.

A. play

B. playing

C. do

D. doing

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (522 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11

T2 Th2 21 , 2022
Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 là tài liệu dành cho các em học sinh lớp 11 ôn tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 1 lớp 11 sắp tới. Mời các bạn […]
Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 - bai tap on thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 11 144152