Bài tập trắc nghiệm về câu giả định trong tiếng Anh

Danh mục bài viết

Nhằm mang đến cho các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm về câu giả định trong tiếng Anh có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm về câu giả định trong Tiếng Anh có đáp án đi kèm giúp các bạn ôn tập ngữ pháp tiếng Anh xuất hiện khá nhiều trong đề thi. Qua bài thực hành này, các bạn sẽ ôn tập và sử dụng câu giả định tốt hơn trong các bài tập, bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập trắc nghiệm về câu giả định trong tiếng Anh

Exercise 1

1. I wish I ______ to retake my exams.

a. do not have

b. will not have

c. am about

d. did not have

2. The spacemen felt as if he ______ in a paradise.

a. had been

b. falls

c. fall

d. has fallen

3. He afflicted mother felt as though she ______ on the verge of dying

a. has been

b. had been

c. were

d. was

4. I wish another more effective teaching method______ used.

a. is

b. was

c. were

d. has been

5. She wishes she ______ a fairy now.

a. was

b. were

c. is

d. were

6. She spent money as if she always______ plenty of it.

a. have

b. had

Xem Thêm:  Giáo án Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)

c. had had

d. should have

7. She spends money as if she always______ plenty of it.

a. has

b. have

c. has had

d. had

8. She talks too much but I wish she______

a. didn’t

b. doesn’t

c. won’t

d. wouldn’t

9. They will drink wine but I wish they______

a. didn’t

b. don’t

c. won’t

d. wouldn’t

10. She made lot of mistakes but I wish she______

a. didn’t

b. hadn’t

c. wouldn’t

d. did

11. My wife wishes she______ the guitar now

a. could play

b. can play

c. could have played

d. plays

12. Yesterday he missed the lesson. He wishes he______ it.

a. didn’t miss

b. hadn’t miss

c. hasn’t missed

d. hadn’t missed

13. I suggest that the doctor_____ up his mind without delay.

a. makes

b. make

c. made

d. is to make

14. This poor old man wishes he_____

a. wasn’t born

b. has never been born

c. had never been born

d. would never be born

15. I am not a teacher of English, but suppose I _____, then I _____ set up a language centre.

a. am/ can

b. were/ can

c. was/ could

d. were/ could

16. His friends suggest that the _____ for that post.

a. applies

b. apply

c. applying

d. will apply

17. It’s high time we_____ these mice.

a. are getting rid of

b. are going to get rid of

c. get rid of

d. got rid of

18. It is necessary that children_____ of their old parents.

a. to take care

b. takes care

Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 1: Từ vựng - Từ vựng Unit 1 lớp 12

c. took care

d. take are

19. I wish this English course_____ the whole year.

a. will last

b. may last

c. lasted

d. last

20. It is essential that the sponsor_____ the file early.

a. make

b. makes

c. made

d. making

Exercise 2

1. The clients demanded that the doctor’s office_____ earlier.

a. opening

b. opened

c. open

d. to open

2. He was not a dutiful son. I wish he_____

a. was

b. were

c. has been

d. had been

3. It is cold now. The homeless child wishes he_____ in a cosy family

a. has been

b. will be

c. were

d. is

4. What would you suggest that he_____?

a. will do

b. would do

c. do

d. did

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (537 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập cơ học chất điểm - Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10

T2 Th2 21 , 2022
BÀI TẬP CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1. Một mặt đĩa tròn bán kính R quay quanh trục thẳng đứng với vận tốc góc. Từ tâm đĩa một con bọ bò dọc theo bán kính với tốc độ không đổi v 0 so với đĩa. Xét trong hệ qui chiếu […]
Bài tập cơ học chất điểm - Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 - bg1 131