Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 – Ôn tập Tiếng Anh lớp 5

Danh mục bài viết

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 có đáp án là tài liệu tham khảo nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức của môn tiếng Anh. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em học sinh có thể tự ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi tiếng Anh trong năm. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo.

Bài tập học hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

35 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 CÓ ĐÁP ÁN

1. What was the matter with him? He…….. a toothache

A. to have B. have C. has D. had

2. What subject is he……… now? Vietnamese.

A. to learn B. learn C. learning D. learned

3…………. did she go yesterday morning? She went to the bookshop.

A. What B. Where C. When D. Why

4. Are you free…….. the evening? Yes, I am.

A. in B. on C. at D. to

5. She is going to……… television tonight.

A. sing B. play C. stay D. watch

6…………. is that ? It’s my teacher.

A. What B. Who C. Where D. How

7. Does she like sandwiches ?………………….

A Yes, she do B. Yes, she is

C. Yes, she does D. Yes, she like

8. This is Mai………….. mother is a doctor.

Xem Thêm:  Soạn Sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu - Soạn Lịch sử 9 trang 43

A his B. she C. her D. his

9. She…………. a banana.

A. wants B. want C. to want D. wantes

10. What is it ? It is…………….

A. eraser B. an eraser C. eraers D. a eraser

11. He is………………. Vietnam

A. from B. on C. in D. at

12…………. is that ? It’s my teacher.

A. What B. Who C. Where D. How

13. Does she like sandwiches ?………………….

A Yes, she do B. Yes, she is C. Yes, she does D. Yes, she like

14. This is Mai………….. mother is a doctor.

A his B. she C. her D. his

15. She…………. a banana.

A. wants B. want C. to want D. wantes

16. What is it ? It is…………….

A. eraser B. an eraser C. eraers D. a eraser

17. He is………………. Vietnam

A. from B. on B. in D. at

18. It is not hot………… the winter.

A. on B. in C. at D. under

19. I don’t like Maths……………it is difficult.

A. and B. but C. so D. because

20. What’s the matter…………you?

A. in B. with C. on D. of

21. Do you like English? Yes,I……….

A. do B. am C. like D. don’t

22. He often………………to school in the morning

A. gos B. going C. goes D. to go

23. They are from……………………………..

A. Singapore B. Vietnamese C. English D. American

24. His birthday is…………………… June 1st.

A. at B. on C. in D. about

25. A……….. works in a hospital.

A. Teacher B. worker C. Nurse D. farmer

26. I…………………….. reading a book about Santa Claus.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh buổi lễ chào cờ (Dàn ý + 18 mẫu)

A. can B. do C. am D. are

27…………………………. you like to play hide and seek with me?

A. Would B. Could C. Do D. If

28. Did you……………………………. teacher’s Day last month?

A. celebrated B. celebrating

C. celebrate D. celebrater

29. Does he…………………… a sore-throat?

A. has B. had C. have D. having

30. We went to the cinema………………………………

A. today B. yesterday C. tomorrow D. next Sunday

31. A housewife often does………………………………….

A. homework B. Housework

C. hardwork D. exercises

32. It’s hot in Summer,………………… ?

A. is it B. isn’t it C. do it D. does it

33……. your birthday? It’s in May.

A. What’s B. When’s C. It’s D. Where’s

34. Would you like….. milk? No, thanks

A. an B. A C. some D. one

35. Can you swim, Mai?No,……

A. I can B. I can’t C. he can D. he can’t

36. What’s time is it? It’s seven- fifty- five.

A. 7. 55 B. 7. 15 C. 7. 25 D. 7. 45

37. What….. does Peter study at school? – He has Maths, English, Art….

A. objects B. subjects C. Food D. drink

38. Why do you like Music? Because I like……

A. to read B. to draw C. to write D. to sing

39. What’s the matter……………………. you?

A. for B. to C. with D. on

40. I have…………………. cough.

A. the B. a C. an D. any

5/5 - (433 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Một số phương pháp giải bài toán tính tuổi

T3 Th2 22 , 2022
Một số phương pháp giải bài toán tính tuổi Bài toán tính tuổi là một trong những dạng toán điển hình thuộc loại toán khó và đa trong chương trình Toán tiểu học. Dạng toán này thường gây khó khăn cho học sinh vì đòi hỏi các em phải huy […]
Một số phương pháp giải bài toán tính tuổi - mot so phuong phap giai bai toan tinh tuoi 142860