Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Bài tập toán lớp 12

Danh mục bài viết

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Bài tập toán lớp 12 - bg2 12

om/

B BÀI TP

DNG 1:S DNG LÍ THUYT

Câu 1. Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng?

(1): Mi hàm s liên tc trên

đều có đạo hàm trên

.

(2): Mi hàm s liên tc trên

đều có nguyên hàm trên

.

(3): Mi hàm s đạo hàm trên

đều có nguyên hàm trên

.

(4): Mi hàm s liên tc trên

đều có giá tr ln nht và giá tr nh nht trên

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 2. Cho hai hàm s

,

liên tc trên

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.

( ) ( ) (

) ( )

d ddfx gx x fx x gx x+= +





∫∫

.

B.

( ) ( ) ( ) ( )

. d d. dfxgx x f x x gx x=





∫∫

.

C.

( )

( )

(

) (

)

d dd

fx gx x f x x gx x−=





∫∫

.

D.

( )

( )

ddkfx x kfx x=

∫∫

.

Câu 3. Cho

,

là các hàm s xác đnh và liên tc trên

. Trong các mệnh đề sau, mnh

đề nào sai?

A.

( ) ( ) ( ) ( )

d d. dfxgxx fxxgxx

=

∫∫

. B.

(

) ( )

2 d2 dfx x fx x=

∫∫

.

C.

( ) ( ) ( ) ( )

dddfx gx x fx x gx x+=+





∫∫

. D.

( ) ( ) ( ) ( )

dddfx gx x fx x gx x−=−





∫∫

.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A.

( ) ( )

ddkfx x kfx x=

∫∫

vi

.

B.

vi

;

liên tc trên

.

C.

vi

.

D.

.

Câu 5. Cho hai hàm s

,

là hàm s liên tc, có

,

lần lượt là nguyên hàm

ca

,

. Xét các mệnh đề sau:

.

là mt nguyên hàm ca

.

.

là mt nguyên hàm ca

vi

.

III .

là mt nguyên hàm ca

.

Các mệnh đề đúng

5/5 - (560 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân

CN Th2 20 , 2022
om/ A. B. C. D. Câu 8. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , là A. B. C. D. Câu 9. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và […]
Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Bài tập toán lớp 12 - bg3 23