Bài tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán lớp 6

Danh mục bài viết

Bài tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán lớp 6 - bg1 47

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 CHƯƠNG I

Câu 1:

1) Caâu naøo ñuùng ?

a) Taäp hôïp A =

15 ; 16 ; 17 ; ; 29

goàm 14 phaàn töû .

b) Taäp ïp B =

1 ; 3 ; 5 ; …; 2001 ; 2003

goàm 1002 phaàn töû

c) Taäp hôïp soá tự nhiên leû nhoû hôn 9 goàm 5 phaàn töû .

d) Taäp ïp caùc soá töï nhieân nhoû hôn 10 v chia heát cho 4 goàm 2 phaàn töû .

2) Cho tập hợp M = x N

*

x < 5

A) M = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 B) M = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;5

C ) M = 1 ; 2 ; 3 ; 4 D) Cả ba ch đều sai.

3) Cách viết nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

A) x-1, x, x+1 trong đó x N. B) x, x+1, x+2 trong đó x N.

C) x-2, x-1, x trong đó x

N

*

. D) Cả ba ch viết trên đều sai.

Câu 2:

1) Viết tập hợp P các chữ số của số: 3456

2) Viết tập hợp M các chữ số của số: 1234

Câu 3: Cho tập hợp A = {m;2;3} Cách viết nào sau đây đúng:

Câu 4: 1) Cho A = {x

N

*

/x

3} , cách viết nào sau đây đúng?

A. {1;2;3;4}

A B. 1

A C. 0

A D. 3

A

2: Soá phaàn töû cuûa taäp hôïp

}1715/{ xNxM

laø

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5: Cho tập hợp A = {m;2;3} Cách viết nào sau đây đúng:

Câu 6

. Cho

a.

b.

c.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu (2 mẫu)

d.

Câu 7. Liệt kê số phần tử của tập hợp

a.

b.

c.

d.

5/5 - (466 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6 - Bài toán thực tế bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

CN Th2 20 , 2022
chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6 bao gồm […]
Bài tập trắc nghiệm chương 1 môn Toán lớp 6 - toan thuc te 1