Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm

Bài tập tiếng Anh lớp 7 thí điểm là tài liệu học tập theo chương trình mới. Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập khác nhau với nhiều mức độ.

Thông qua giúp Bài tập tiếng Anh 7 thí điểm các em sẽ có thêm nhiều tài liệu tham khảo, nâng cao khả năng tư duy tiếng Anh, củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 7. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. better B. prefer C. teacher D. worker
2. A. near B. hear C. dear D. bear
3. A. concert B. concern C. collect D. combine
4. A. picture B. culture C. neighbour D. tourist
5. A. dependent B. enjoy C. absent D. government
5. A. future B. return C. picture D. culture
6. A. first B. girl C. bird D. sister
7. A. burn B. sun C. hurt D. turn
8. A. nurse B. surf C. picture D. return
10. A. hot B. hour C. hotel D. hobby
Xem Thêm:  Các dạng bài tập về Nitơ - Photpho - Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11

II. Match the nouns from the box with the correct

athletics basketball cycling football
karate skating swimming tennis
computer games photos TV table tennis
judo coins bottles aerobics
stamps gardening camping films

1. go: ……………………………………………….

2. do: ………………………………………………….

3. collect: …………………………………………..

4. play: ……………………………………………..

5. watch: ………………………………………….

6. take: …………………………………………..

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.

cycling Cooking Gardening Playing the guitar
Taking photo Arranging flowers swimming Playing chess
Skating Camping Collecting stamps Watching TV
Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm - Tieng anh 7 1 1 Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm - Tieng anh 7 2 1

IV. Findwhich word does not belong to each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener

V. Put the words into TWO groups (/  /and /3:/)

neighbour third bird word learn
yesterday girl assistant world culture
camera signal heard turn final
natural birthday sir again first

……………..

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / and / v /)

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Nghị luận về ước mơ tuổi học trò (Dàn ý + 4 mẫu)
knife knives of cough level
leaf leave vast fast fat
rough live life tough very
safe move save laugh enough

III. Findwhich word does not belong to each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

tidying up

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (723 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Văn mẫu lớp 12: Liên hệ hình tượng nhân vật Tràng và nhân vật Chí Phèo

T6 Th2 18 , 2022
So sánh nhân vật Tràng và Chí phèo để thấy được phẩm chất, tính cách, trí tuệ, ngôn ngữ tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam. Đặc biệt, thông qua hai nhân vật này, người đọc cảm nhận được tấm lòng nhân đạo cũng như sự nhìn nhận đa chiều […]
Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm - van mau lop 12 lien hecca3 hinh tuong nhan vacca3t trang va nhan vacca3t chi pheo 153569