Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng bài – Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 5

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit bao gồm 61 trang, với 20 Unit giúp các em học sinh lớp 5 hệ thống lại toàn bộ kiến thức môn Tiếng Anh lớp 5. Đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian cho các em.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit

Unit 1. What’s Your Address?

I. Odd one out:

1. a. city             b. town

c. flat             d. province

2. a. house         b. far

c. near          d. modern

3. a. lane            b. street

c. stream      d. avenue

4. a. orange        b. bread

c. buildings           d. noodles

5. a. how            b. village

c. where          d. who

6. a. small          b. quiet

c. noisy            d. center

7. a. like             b. jump

c. skip              d. dance

8. a. island         b. sea

c. fish               d. factory

9. a. crowded          b. countryside

c. noisy            d. modern

10. a. pretty            b. bad

c. nine              d. beautiful

II. Look and complete:

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng bài - Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 - bai2 TA

III. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ………… in the north.
A. street      B. city   
C. town       D. lane

2. His………. is 187B, Giang Vo Street.
A. class       B. road     
C. town       D. address

3. There are two tall ……….. in my street.
A. tower        B. towers
C. town         D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?
Mai : I live ……….. my parents .
A. in – in              B. for – for
C. with- with        D. at – at

5. Choose the odd one out (the stress) :
A. tower            B. village
C. city               D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.
A. city             B. country
C. cities          D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?
Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.
A. in – on – to         B. of – in – on
C. in – on – of         D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.
A. from                 B. to
C. with                 D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .
A. street               B. town
C. city                  D. lane

10. Choose the odd one out:
A. with                 B. from
C. in                    D. city

IV. Complete withe the given words:

cities      city       mountain       village     
Tower        floor          hometown           address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

V. Match the words that have opposite meaning:

1. old a. tall 1.
2. small b. countryside 2.
3. far c. noisy 3.
4. short d. near 4.
5. early e. large 5.
6. city f. late 6.
7. quiet g. modern 7.

VI. Put the words in order to make sentences:

1. address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………

2. does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………

3. her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………

5. she/ Where/ does/ live?

……………………………………………

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

……………………………………………

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

……………………………………………

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

……………………………………………

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.

……………………………………………

VII. Translate into English.

1. Địa chỉ của bạn là gì?

……………………………………………

2. Bạn sống cùng với ai?

……………………………………………

3. Quê của bạn ở đâu?

……………………………………………

4. Quê của bạn trông như thế nào?

……………………………………………

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?

……………………………………………

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?

……………………………………………

7. Anh ấy sống cùng với ai?

……………………………………………

8. Quê của anh ấy ở đâu?

……………………………………………

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

……………………………………………

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.

……………………………………………

Unit 2.
I always get up early. How about you?

Ex 1. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1. Every morning, Thu (get) …………… up at 6. She (have) …………… breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) …………… her teeth. She (go) …………… to school at 6.30. She (have) …………… lunch at 11. 30 at school.

2. We (watch) …………… television every evening.

3. I (do) …………… my homework every afternoon.

4. Mai and Lan (play) …………… games after school.

5. Vy (listen) …………… to music every night.

Ex 2. Hãy điền từ thích hợp vào các câu sau.

1. He’s a new pupil….our class

2. …..is your address in Ha Noi?

3. Now I live…..my grandparents in Ha Noi

4. I live…Flat 16 on the second floor of Ha Noi Tower

5. I lived in …..village in the mountain

6. What’s your village……? It’s small and quiet

7. The family lives….the third floor of CM Tower.

8. His flat is far….the city centre

9. His new school is…..his house

10. Their flat is big….modern

Ex 3. Hãy chọn câu trả lời ở cột B cho phù hợp với câu hỏi ở cột A.

A B
1. Who’s this? A. She goes to school at 6.30
2. What’s her name? B. Fine, thank you.
3. Is your house big? C. It’s Lan.
4. Is Mr. Tan an engineer or a doctor? D. Her name’s Thu.
E.
5. How are you? F. We live on Tran Phu street.
6. Where do you live? G. She is a nurse.
7. How many students are there in your class? H. I’m in grade 6.
8. What does your mother do? I. There are 30.
9. Which grade are you in? J. He is an engineer.
10. What time does Lan go to school? J. Yes, it is.

Ex 4. Sắp xếp các câu đối thoại sau thành đoạn hội thoại hợp lý.

Sai Đúng
A. What time do you go to bed? 1.
B. What do you do after school? 2.
C. I have my lunch. 3.
D. Yes, I play volleyball. 4.
E. I do my homework and then watch TV. 5.
F. Do you play sports in the afternoon? 6.
G. What do you do in the evening? 7.
H. I go to bed at ten o’clock. 8.
Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả chiếc máy bay đồ chơi

Ex 5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1. Nam …………… soccer every day.

2. She …………… to school …………… the morning.

3. We …………… english on Monday.

4. There …………… forty students in my class.

5. Thu …………… up at five o’clock.

6. She …………… her teeth after breakfast.

7. My Mom …………… up at five o’clock.

8. I live …………… a village.

9. My class is …………… second floor.

10. Which class is he ……………?

Ex 6. Tìm và sửa lại các lỗi sai trong các câu sau.

1. What is your first class in Monday?
……………………………………………….

2. I goes to school on 6:45.
……………………………………………….

3. She have her breakfast at home.
……………………………………………….

4. Does you play sports?
……………………………………………….

5. When do we has history?
……………………………………………….

6. Does she wash she face?
……………………………………………….

7. What time she get up?
……………………………………………….

8. How many floors does your school has?
……………………………………………….

9. This is Nga school.
……………………………………………….

10. Is Nam’s school at the country?
……………………………………………….

Ex 7. Sắp xếp các từ dưới dây thành câu hoàn chỉnh.

1. is/ my/ this/ school?
……………………………………………….

2. thu’s / is/ small/ house.
……………………………………………….

3. students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the.
……………………………………………….

4. book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a.
……………………………………………….

5. on/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor.
……………………………………………….

6. housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every?
……………………………………………….

7. from/ i / past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a.
……………………………………………….

8. o’clock/ at/ go/ i / bed/ ten.
……………………………………………….

9. tuesday/ have/ we/ history/ on.
……………………………………………….

10. friday/ on/ does/ lan/ math/ have?
……………………………………………….

Ex 8. Put the words in correct order:

1. usually/ gets dressed/ she/ ,/ combs/ hair/ her/ and/ school/ to/ goes/.
……………………………………………….

2. he/ and/ then/ always/ washes/ face/ has/ his/ breakfast/.
……………………………………………….

3. exercise/ usually/ they/ get/ do/ morning/ up/ early/ and/.
……………………………………………….

4. often/ we/ at/ stay/ and/ school/ homework/ do/ our/ afternoon/ the/in/.
……………………………………………….

5. cooks/ sometimes/ goes/ she/ shopping/ and/ school/ dinner/ after/.
……………………………………………….

Unit 3. Where did you go on your holiday?

(Test 2)

I. Odd one out:

1. a. big      b. small     c. old     d. well

2. a. flower     b. lake     c. tree     d. garden

3. a. town     b. city    c. country    d. house

4. a. travel    b. bike     c. bus     d. car

5. a. get      b. leave     c. school     d. start

II. Choose the best option

1. Nha Trang _______beautiful and the people _______ friendly.

a. be/be               b. was/were
c. were/were       d. visit/bought

2. Liz _______ Nha Trang last holiday and she _______a lot of souvenirs

a. visits/buys           b. visited/buyed
c. visited/bought     d. visit/bought

3. Where _______you visit when you were in HaLong?

a. do           b. did
c. will          d. is

4. Did you_______any photographs there?

a. take         b. takes
c. took         d. taking.

5. My aunt cut my hair yesterday. She is a_______.

a. teacher           b. dressmaker
c. hairdresser     d. doctor.

6. You parents look very_______.

a. happily        b. happiness
c. happy          d. to be happy.

7. Hoa’s parents are busy _______ it is nearly-harvest time again.

a. so            b. because
c. but           d. and

8. My mother wants me _______early and take morning exercise

a. to get dressed        b. to have
c. to sleep                  d. to get up

Xem Thêm:  Phân tích hình ảnh người mẹ trong bài Con Cò (Dàn ý + 4 mẫu)

9. Her parents want her not_______ too much candy.

a. eats            b. eating
c. to eat          d. ate

10. What is the matter with you, Minh? _______have a toothache

a. I          b. She
c. He       d. Minh

11. _______is Minh nervous? Because he is seeing the dentist.

a. What      b. Why
c. When      d. Who

12. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.

a. eat         b. eats
c. ate         d. eating

13. For breakfast yesterday, she _______ bread, beef and milk.

a. have      b. had
c. has        d. having

14. What _______ do you like? I like table tennis.

a. schools        b. sports
c. books          d. music

15. Nam is a good soccer player. He plays soccer_______.

a. good           b. goodly
c. well             d. badly

16. Come and _______ basketball, Nam

a. do          b. go
c. play       d. see

17. Would you like _______ dinner at my house tonight?

a. have        b. to have
c. has          d. having

18. Lan watches TV every night. She _______ watches TV

a. sometimes         b. never
c. always               d. often

19. Hoa likes_______ to music.

a. listening          b. listens
c. listen               d. listened

20. Many teenagers around the world_______to the radio.

a. watch         b. play
c. listen          d. do

21. _______do you go to the amusement center? – Once a week.

a. How long         b. How far
c. How many       d. How often

22. _______ were you born? – In a small village in Vietnam.

a. When          b. Where
c. What           d. Why

III. USE THE CORRECT TENSE OR FORM OF THE VERBS:

1. Hoa…………………………..a student in this school last year. (be)

2. Last summer , they ………………………. to NhaTrang. (go)

3. Nga , Lan and Mai ……………………lunch together at the school yesterday. (have)

4. Dung didn’t …………………….. any noodles. (have)

5. Before I moved here , I ……………………….in the country. (live)

6. When I was young . I ………………………………..play tennis. (not like)

7. She didn’t ……………………………… the trip because of the heavy rain. (enjoy)

8. They ……………………………………in Ha Noi last month. (be)

9. She ……………………………………..in Da Nang in 2004. (live)

10. How ……………………….your vacation in NT last month? (be)

11. My father ……………………………………..me to the zoo yesterday. (take)

12. My friends ……………………………………….doctors last year. (be)

13. I ……………………………………..some flowers two days ago. (buy)

14. Last week , we …………………………………………soccer in the stadium . (play)

15. She ………………………………..a teacher last year. (be)

16. I and Lan ……………………………………to the Tri Nguyen Aquarium three days ago.(go)

17. Last Sunday, they ……………………………………….their parents. (visit)

18. Yesterday , I ……………………………………to the market. (not go)

19. He ………………………………………………….in Ho Chi Minh City in 1980. (be)

20. I ………………………………..in HCM city yesterday. (not be)

21. When I …………………………….young , I liked football. (be)

22. She ……………………………………noodles with her sister yesterday. (eat)

23. Last summer , we …………………………………………..an interesting trip. (have)

24. Hoa…………………………..a student in this school last year. (be)

25. Hoa ……………………………. books in English. (have)

26. We ………………………………….Hai Phong in 1970. (be)

………………………………….

>> Tải file để kham khảo trọn bộ 20 Unit

5/5 - (395 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

T7 Th2 19 , 2022
700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương là tài liệu cực kì hữu ích mà chiase24.com giới thiệu đến các bạn sinh viên học cao đẳng, đại học ôn thi môn Pháp Luật Đại Cương dễ dàng hơn. Sau đây là nội dung chi tiết […]
Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng bài - Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 - 700 cau hoi on tap thi trac nghiem mon phap luat dai cuong 148461