Bài tập thì hiện tại hoàn thành môn tiếng Anh lớp 6

Danh mục bài viết

Chương trình môn tiếng Anh lớp 6 có rất nhiều dạng bài tập ngữ pháp khác nhau trong đó các Bài tập thì hiện tại hoàn thành môn tiếng Anh là dạng bài tập thường gặp nhất.

Sau đây chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập thì hiện tại hoàn thành môn tiếng Anh lớp 6 để các bạn cùng tham khảo. Đây là tài liệu cực kì hữu ích, giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6

A. Khái niệm

– Diễn tả hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà k đề cập đến thời gian diễn ra nó.

– Diễn tả hành động đã xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt 1 khoảng thời gian cho đến hiện tại.

– Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

CT VD
S + have/has been + VpII I have done all my homework.
S + have/ has not been + VpII We haven’t met each other for a long time.
Have/has + s + VpII (phân từ 2 – cột 3 ĐT bqt) ?Yes, S + have/ has.No, S + haven’t/ hasn’t. Have you ever seen that men?- Yes, I’ve.- No, I haven’t.

VD

V (nguyên thể) Quá khứ Phân từ 2
See saw Seen
Eat ate Eaten
Come came Come
Read read read

DHNB: – just, never, ever, recently, already, before.

For + quãng tgian (for 10 years,…)

Since + mốc tgian (since 1998, since June,…)

Yet (dùng trong câu phủ định)

It’s the first time/ second time…

Xem Thêm:  Hóa học 12 Bài 19: Hợp kim - Giải Hóa học 12 trang 91

So far = until now, up to now, up to the present.

B. Bài tập

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì HTHT.

1. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

2. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

3. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.

4. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?

5. Someone (take)………………. my bicycle.

6. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

7. ………you ever (eat)………….. Sushi?

8. She (not/come)…………… here for a long time.

9. I (work)………….. here for three years.

10. ………… you ever …………..(be) in New York?

11. You (not/ do) ………….yor project yet, I suppose.

12. I (just/ see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

13. I ………..just (decide)……… to start working next week.

14. He (be)…………. at his computer for seven hours.

15. She (not/ have) ……………any fun a long time.

16. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

17. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

18. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

19. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

20. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

21. How long…….. (you/know)………. each other?

22. ……….(You/ take)………… many photographs?

23. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

24. He (live) ………….here all his life..

25. Is this the second time he (lose)……………. his job?

26. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

27. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

28. She (write)………….. three poems about her fatherland.

29. We (finish) ……………………three English courses.

30. School (not, start)……………..yet.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Tả cây sầu riêng - Dàn ý & 15 bài văn tả cây sầu riêng lớp 4

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

1.She has never drunk whisky before.

……………………………………………….

2.He has never known me before.

…………………………………………………

3.This is the first time we’ve visited Ha Long Bay.

………………………………………………….

4.The last time she kissed me was 5 months ago.

……………………………………………….

5.I last had my hair cut when I left her.

………………………………………

6.It is a long time since we last met.

…………………………………………..

Bài 3. Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) to New York?

12. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/ have) ……………any fun a long time.

17. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

19. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

20. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.

21. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

22. How long…….. (you/ know)………. each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

Xem Thêm:  40 bài cảm thụ văn học lớp 3 - Ôn tập tiếng Việt lớp 3

24. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

25. He (live) ………….here all his life..

26. Is this the second time he (lose)……………. his job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

28. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

29. She (write)………….. three poems about her fatherland.

30. We (finish) ……………………three English courses.

Bài 4. Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect:

1) We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.

2) We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.

3) We (watch)……………………..that television program.

4) We (watch)…………………an interesting program on television last night.

5) My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past

6) My wife and I (travel)……………………………. to Mexico by air last summer

7) I (read)………………that novel by Hemingway sevaral times before.

8) I (read)…………………….that novel again during my last vacation.

9) I (have)…………………….a little trouble with my car last week.

10) However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.

Bài 5.Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi sử dụng từ gợi ý trong ngoặc:

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

-> …………………………………………

2. He began to study English when he was young. (since)

……………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

-> …………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

-> ………………………………………..

5. This is the best novel I have ever read. (before)

-> ……………………………………..

5/5 - (668 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Bài tập về các thì môn tiếng Anh lớp 8 - Đề ôn tập tiếng Anh 8 có đáp án

CN Th2 20 , 2022
Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 8 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập về các thì môn tiếng Anh lớp 8. Bài tập về các thì môn tiếng Anh lớp 8 có nhiều dạng cho […]
Bài tập về các thì môn tiếng Anh lớp 8 - Đề ôn tập tiếng Anh 8 có đáp án - bai tap ve cac thi mon tieng anh lop 8 de on tap tieng anh 8 co dap an 145708