Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm)

Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) là tài liệu hữu ích mà chiase24.com muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo.

Đây là tài liệu học tập theo chương trình mới, gồm các dạng bài tập khác nhau với nhiều câu hỏi, bài tập khác nhau giúp các bạn học sinh lớp 7 tăng khả năng tư duy tiếng Anh, củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 7 để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới

A. PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. brainstorm B. sailing C. railway D. captain
2. A. plane B. safety C. traffic D. station
3. A. vehicle B. mention C. enter D. helicopter
4. A. hey B. honey C. obey D. grey
5. A. happy B. house C. here D. hour
6. A. maps B. papers C. cats D. books
7. A. pollution B. question C. education D. action
8. A. healthy B. ahead C. bread D. seatbelt
9. A. those B. there C. that D. thanks
10. A. walked B. opened C. stopped D. watched

Question II. Find the word which has different stress pattern from the others.

Xem Thêm:  Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

1.

A. silent

B. noisy

C. pretty

D. polite

2.

A. station

B. season

C. sandal

D. police

3.

A. agree

B. hurry

C. enter

D. visit

4.

A. describe

B. fasten

C. listen

D. hover

5.

A. degree

B. student

C. funny

D. widen

6.

A. traffic

B. dancer

C. cycling

D. balloon

7.

A. central

B. gripping

C. complete

D. boring

8.

A. answer

B. listen

C. enter

D. obey

9.

A. station

B. healthy

C. safety

D. alone

10.

A. tidy

B. complete

C. extend

D. mistake

Question III. Choose the word which has different stress from the others

1.

A. ‘harvest

B.pa’rade

C. ‘music

D. ‘village

2.

A. a’mazing

B.‘festival

C. be’gin

D. a’rrive

3.

A. ‘famous

B. ‘joyful

C. ‘usual

D.a’lone

4.

A. bam’boo

B. in’vite

C.‘tourist

D. pre’pare

5.

A. ‘answer

B. ‘happen

C.bet’ween

D. ‘often

6.

A. dis’cuss

B.‘gather

C. re’ceive

D. a’ttend

7.

A. ‘ticket

B. ‘special

C.e’vent

D. ‘number

8.

A. so’lution

B. ex’pensive

C.‘natural

D. a’bundant

9.

A. ‘energy

B. volun’teer

C. ‘dangerous

D. ‘countryside

10.

A.‘beautiful

B. im’portant

C. po‘llution

D. ex’hausted

B. VOCABULARY &GRAMMAR

I Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D.

1. Linda used to ________ morning exercise when she got up early.

A. did

B. does

C. doing

D. do

2. My mum __________the bus to work every day, but I cycle.

A. catches

B. drives

C. goes

D. runs

3. You should look right and left when you go ________the road.

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận khổ 1 bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (15 Mẫu)

A. down

B. across

C. up

D. along

4. Bus is the main public ________in Viet Nam.

A.travel

B. tricycle

C. transport

D. vehicle

5. The play was so boring. ________, An saw it from beginning to end.

A. Therefore

B. Despite

C. However

D. Although

6. She’s sure that they will find the film_________.

A. entertaining

B. entertain

C. entertainment

D. entertained

7. – “ Do you like seeing a film?” – “_________________”

A. No, I don’t like it at all

B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it?

D. I’m sorry, I can’t.

8. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.

A. In spite

B. Despite

C. Although

D. Nevertheless

9. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.

A. Where

B. Why

C. When

D. Which

10. My father liked the ____________ of that singer.

A. perform

B. performer

C. performance

D. performing

11. Does your bike ever ________ down on the way to school.

A. break

B. take

C. do

D. turn

………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (348 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở

T2 Th2 21 , 2022
Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy. Đây là mẫu sáng kiến kinh nghiệm được chọn lọc từ các thầy […]
Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở - dia 1