Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp và bài tập lớp 7 môn tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu ích mà chiase24.com muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm lý thuyết ngữ pháp được học trong chương trình tiếng Anh 7 cùng bài tập đi kèm giúp các bạn học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức tiếng Anh hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Ngữ pháp và bài tập lớp 7 môn tiếng Anh

1. Từ chỉ số lượng:

– a lot of + N đếm được và không đếm được

– lots of + N đếm được và không đếm được

– many + N danh từ đếm được số nhiều

– much + N không đếm được

Ex: She has lots of / many books.

There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

– Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.

– Tính từ dài: S + be + more + adj + than …. My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

– Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.

– Tính từ dài: S + be + the most + adj …. My school is the most beautiful.

c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

– good / well better the best

– bad worse the worst

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em

3. Từ nghi vấn:

– what: cái gì

– where: ở đâu

– who: ai

– why: tại sao

– when: khi nào

– how: như thế nào

– how much giá bao nhiêu

– how often: hỏi tần suất

– how long: bao lâu

– how far: bao xa

– what time: mấy giờ

– how much + N: không đếm được có bao nhiêu

– how many + N: đếm được số nhiều có bao nhiêu

Ex: ______________ do you learn English? – Twice a week.

_______________ have you learn English? – For two years.

_______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km

________________ are you? – I’m fine. Thanks.

______________ is your mother? – She is forty.

______________ do you go to the market? – To buy some food.

_______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.

_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

_______________ do you get up? – At 6 a.m.

4. Thì

Thì Cách dùng Dấu hiệu Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

– To be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are

PĐ: S + am / is / are + not

NV: Am / Is / Are + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V1 / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1

NV: Do / Does + S + V1 …?

– chỉ một thói quen ở hiện tại

– chỉ một sự thật, một chân lí.

– always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)

– She often gets up at 6 am.

– The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

PRESENT CONTINUOUS

(Hiện tại tiếp diễn)

KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?

– hành động đang diễn ra ở hiện tại.

– at the moment, now, right now, at present

– Look! Nhìn kìa

– Listen! Lắng nghe kìa

– Now, we are learning English.

– She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

– To be:

KĐ: I / He / She / It + was

You / We / They + were

PĐ: S + wasn’t / weren’t

NV: Was / were + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V2 / V-ed

PĐ: S + didn’t + V1

NV: Did + S + V1 ….?

– hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

– yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

– She went to London last year.

– Yesterday, he walked to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

KĐ: S + will / shall + V1

I will = I’ll

PĐ: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

NV: Will / Shall + S + V1 …?

– hành động sẽ xảy ra trong tương lai

– tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

– He will come back tomorrow.

– We won’t go to school next Sunday.

Xem Thêm:  Soạn bài Quan âm thị kính - Soạn văn 7 tập 2 bài 29

* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:

Nguyên mẫu Quá khứ Nghĩa
– be – was / were – thì, là, ở
– go – went – đi
– do – did – làm
– have – had – có
– see – saw – nhìn thấy
– give – gave – cho
– take – took – lấy
– teach – taught – dạy
– eat – ate – eaten
– send – sent – gửi
– teach – taught – dạy
– think – thought – nghĩ
– buy – bought – mua
– cut – cut – cắt, chặt
– make – made – làm
– drink – drank – uống
– get – got – có, lấy

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (728 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 - Tài liệu học tiếng Anh lớp 11

T2 Th2 21 , 2022
Residential Area (n) khu dân cư sense of humour (n) óc hài hước sincere (a) thành thật suspicion (n) sự nghi ngờ suspicious (a) nghi ngờ sympathy (n) sự thông cảm take up (v) đề cập đến trust (n,v) sự tin tưởng uncertain (a) không chắc chắn understanding (a) thấu […]
Từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 - Tài liệu học tiếng Anh lớp 11 - bg2 68