Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Danh mục bài viết

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số - Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11 - bg1 48

Giới hạn của dãy s

Nguyễn Minh Tuấn GV trường THPT Chuyên QB

NỘI DUNG

I) Phương pháp sử dụng định nghĩa gii hạn dãy s

1. Kiến thức sử dụng:

Định nghĩa:

*

lim 0, :

n n

u L N N n N u L

S dụng:

– Tiêu chun Cô-si: Dãy {x

n

} có giới hạn hữu hạn khi và chỉ khi với mọi > 0,

tồn tại số tự nhiên N sao cho vi mọi m, n N ta|x

m

x

n

| < .

– Nguyên lý ánh xạ co: Nếu với mọi x, y ta có |f(x) f(y)| q|x-y| với q là

hằng số 0 < q < 1 và {x

n

} bị chặn thì {x

n

} hội tụ. Đặc biệt nếu |f(x)| q < 1 thì ta

luôn có điều này.

Ý tưởng chính: Đánh giá

1

n n

u L q u L q

1 1

n n n n

Phương pháp này thường được dùng khi ta thy dãy số không tăng, không giảm.

2. Các ví dụ:

Bài 1: (Đề thi HSG Quảng Bình) Cho dãy s

1

u

2

1

1

n n

u u

. Tìm giới hạn dãy

s?

HD: Chứng minh:

n

u

Giải phương trình

2

1

1 1 3

Xét

2 2

1 3

1 1

2 2 2 2

n

n n n n

u a

Suy ra

n

u

Bài 2: (Đề dự b VMO 2008) Cho số thực a và dãy sthực

Xem Thêm:  Toán lớp 4: Chia cho số có ba chữ số trang 86

xác định bởi:

1

u

n+1

= ln(3+cosu

n

+ sinu

n

) – 2008 vi mọi n = 1, 2, 3,

Chứng minh rằng dãy s(u

n

)có gii hạn hữu hạn.

HD: Đặt f(x) = ln(3+sinx+cosx) – 2008 thì

cos sin

( )

f x

Từ đó, s dụng đánh giá

| cos sin | 2, | sin cos | 2

x x x x

ta suy ra

.1

23

2

|)(|

qxf

Áp dụng định lý Lagrange với m > n N, ta

|u

m

u

n

| = |f(u

m-1

) – f(u

n-1

)|

q|u

m-1

-u

n-1

|

q

n-1

|u

m-n+1

– u

1

|.

Do dãy (u

n

) bị chặn và q < 1 nêny (x

n

) thomãn điu kiện Cauchy nên có gii hạn

hữu hạn.

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số

5/5 - (482 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

CN Th2 20 , 2022
GV. TR GV. TRGV. TR GV. TRẦ ẦẦ ẦN QU N QUN QU N QUỐ ỐỐ ỐC NGH C NGHC NGH C NGHĨA ĨAĨA ĨA 1 11 1 VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC Vấn đề 1. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN I. Véctơtrongkhônggian ① ①① ① Véctơ, giá […]
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số - Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11 - bg1 49